kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 1295 1995 895 04/04/1995
 
HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ DURUMLARDA İDARENİN, EMEKLİYE SEVKEDİLEN VE AÇTI
ĞI DAVA ÜZERİNE BU İŞLEMİN UYGULANMASI DURDURULAN KİŞİYE MEMURİYET STA
TÜSÜNE ALMAKLA BİRLİKTE FARKLI BİR YERE ATAMASININ DA MÜMKÜN OLMADIĞI
HK.<
Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.10.1994 günlü, E:1994/382, K:1994/1107
sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bo-
zulması isteminden ibarettir.
Dava, Adana tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünde müdür yardımcı-
sı olarak görev yapmakta iken re'sen emekliye sevkedilen davacının bu
işlemin iptali istemiyle Adana 1.İdare Mahkemesinde açtığı dava sonu-
cunda verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine Erzurum Pazarlama ve
Dağıtım Başmüdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atanması yolundaki işle
min iptali istemiyle açılmıştır.
Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.10.1994 günlü, E:1994/382, K:1994/1107
sayılı kararıyla; T.C. Anayasasının 138.maddesinin son fıkrasında "Ya-
sama ve Yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorunda-
dir, bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmünün yer aldı-
ğı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28.maddesinin ilk fık-
rasında ise, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkeme
lerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icapla
rına göre idarenin en geç altmış gün içinde işlem tesis etmeye veya ey
lemde bulunmaya mecbur olduğunun öngörüldüğü, Adana Tekel Pazarlama ve
Dağıtım Başmüdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken
emekliye sevkedilen davacının bu işlemin iptali talebiyle Adana 1.İda-
re Mahkemesinde açtığı E:1993/1069 sayılı davada verilen 18.11.1993 ta
rihli yürütmeyi durdurma kararı üzerine yargı kararı uygulanmak sure-
tiyle görevine döndürüldüğü, ancak eski görev yeri yerine Erzurum Pa-
zarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğüne müdür yardımcısı olarak atandığı,
anılan Anayasa ve Yasa hükümlerine göre idareler mahkeme kararlarına
uymak zorunda olduklarından davacının eski görev yeri yerine, ihtiyaç
bulunduğu iddiasıyla Erzurum'a atanmasında hukuka uyarlık görülmediği
gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, davacının re'sen emekliye sevkedilmesi üzerine boşalan
kadronun Adana'da ikinci bir Müdür Yardımcısı kadrosuna ihtiyaç duyul-
maması nedeniyle iptal edildiğini ve ihtiyaç duyulan başka bir üniteye
aktarıldığını, kalan tek müdür yardımcısı kadrosunun da dolu olması
karşısında davacının kazanılmış hak derecesine uygun eşdeğer bir görev
olan ve boş bulunan Tekel Erzurum Başmüdür Yardımcılığına atandığını,
bu yöndeki savunmaları dikkate alınmadan işlemin iptal edildiğini, da-
vanın öncelikli davalardan olmamasına karşılık kısa sürede sonuçlandı-
rılmasının usule aykırı olduğunu, Mahkemece İdari işlem niteliğinde ka
rar verildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen in-
celenerek bozulmasını istemektedir.
Adana Tekel Pazarlama ve dağıtım Başmüdür Yardımcısı olarak görev yap-
makta iken 5434 sayılı Yasanın 39/b maddesi uyarınca re'sen emekliye
sevkedilen davacının bu işlemin iptali istemiyle açtığı davada Adana
1.İdare Mahkemesince 18.11.1993 günlü, E:1993/1069 sayılı yürütmenin
durdurulması kararının verildiği, anılan kararın davacının Erzurum Te-
kel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü müdür yardımcılığı görevine ata-
narak uygulandığı, İdare Mahkemesince ise yargı kararının sonuç olarak
uygulanmadığından bahisle dava konusu işlemin iptal edildiği dava dos-
yasının incelenmesinden anlaşılmıştır.
İstikrar kazanmış yargı içtihatlarına göre yürütmenin durdurulması ka-
rarları dava konusu idari işlemin uygulunmasını durduran, başka bir de
yimle onun icrailik niteliğini aksıya alan ve söz konusu işlemin tesi-
sinden önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlayan geçici nitelikte
kararlardır.
Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde Adana 1.İdare Mahkemesince verilen
18.11.1993 günlü yürütmenin durdurulması kararı, emekli statüsüne gire
rek memuriyeti sona eren davacının yeniden memurluk statüsüne ve kural
olarak aynı göreve döndürülmesini gerektirir. Ancak idarenin hizmetin
gerektirdiği durumlarda, emekliye sevkedilen ve açtığı dava üzerine bu
işlemin uygulanması durdurulan kişiyi memuriyet statüsüne almakla bir-
likte farklı bir yere ataması da mümkündür. Her ne kadar dava konusu
olayda; yürütmenin durdurulması kararından sonra davacı memuriyet sta-
tüsüne alınmakla birlikte emekliye sevkedildiği tarihte işgal ettiği
Adana Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü müdür yardımcısı kadrosu
na atanmadan Erzurum Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü müdür yar
dımcılığı görevine atanmış ise de, idarece uygulanan bu işlem, ilgili
hakkındaki yargı kararının yerine getirilip kendisinin eski görev ye-
rinden başka bir görev yerine atanması işleminin birlikte uygulanmasın
dan ibarettir. Başka bir deyimle yargı kararını uygulama işlemi ile
başka bir yere naklen atama işlemi birlikte ve içiçe tesis edilmiş ol-
maktadır. Bu nedenle idare mahkemesinin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 9.maddesi, 8.2.1994 günlü, 21843 sayıı Resmi Gazetede yayın
lanan "Tekel Personelinin Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atanmaları
na İlişkin Yönetmelik" hükümlerini gözönünde bulundurarak, adı geçenin
Erzurum'a atanmasının nedenlerini; idarenin bu işlemin tesisinde hiz-
met gereklerini (örneğin, ihtiyaç) ve kamu yararı amacını gözeterek mi
yoksa yargı kararının uygulanmasını değiştirmek ve böylece davacıya za
rar vermek amacıyla mı hareket ettiğini; dolayısıyla işlemde maksat un
suru yönünden sakatlık bulunup bulunmadığı hususlarını ayrıca davacı-
nın re'sen emekliye sevk nedeni ile bu konuda İdare Mahkemesince veri-
len kararın gerekçelerini birlikte tartışarak ulaşacağı sonuca göre
bir karar vermesi gerekirken bu yönlerden herhangi bi araştırma ve tar
tışma yapmadan mahkeme kararının uygulanmadığı gerekçesi ile verdiği
iptal kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerler davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ada-
na 2.İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı yasanın 3.
fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden
karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar
verildi.
ŞT/ES
(DAN-DER; SAYI:91) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA