kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1991 417 1990 3204 11/03/1991
 
SSK PERSONELİNİN ÜNVAN YÜKSELMELERİNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖ
NETMELİĞİN GEÇİCİ 1.MADDESİNDE YÖNETMELİKTE SAYILAN KADROLARA YÖNETME-
LİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ATANMIŞ OLANLAR İLE DAHA ÖNCE BU KAD-
ROLARA ATANMIŞ OLUPTA, HALEN BU KADROLARDA BULUNMAYANLARIN DURUMUNUN
BİR ARADA DÜZENLENMİŞ OLMASINDAN, YENİDEN SÖZKONUSU KADROLARA ATANMA
KONUSUNDA KAZANILMIŞ HAKLARIN SAKLI TUTULDUĞU SONUCU ÇIKTIĞINDAN, BOŞ
ŞEFLİK KADROLARI BULUNAN DAVALI KURUMDA ŞEFLİKTEN ALINMASINA VE YENİ-
DEN BU GÖREV ATANMAMASINA NEDEN OLARAK GÖSTERİLEN SUÇTAN KESİNLEŞMİŞ
MAHKEME KARARIYLA BERAAT EDEN DAVACININ YENİDEN ŞEFLİK KADROSUNA ATAN-
MA İSTEMİNİN REDDİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlı-
ğı Şefi iken, aynı genel müdürlüğe bağlı Ankara Sağlık İşleri Müdürlü-
ğüne memur olarak atanan davacı, 1988 yılında yürürlüğe giren Sosyal
Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esas-
lara ilişkin Yönetmeliğin geçici 1.maddesine göre, açık bulunan şef
kadrolarından birine yeniden atanması yolundaki başvurusunun reddine
ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmış olup, İdare Mahkemesi ka
rarıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmelerinde
Uygulanacak Esaslara İliştin Yönetmeliğin geçici 1.maddesinde "Bu yö-
netmelikte sayılan kadrolara yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
atanmış olanlar ile, daha önce bu kadrolara atanmış olupta, halen bu
kadrolarda bulunmayanların kazanılmış hakları saklıdır." hükmünün yer
aldığı, ancak bu hükmün daha önce bu kadrolara atanmış olupta halen bu
kadrolarda bulunmayanların sınava alınmalarına ilişkin olduğu, yeniden
şeflik kadrosuna atamada idarenin takdir yetkisi bulunduğu, olayda da-
ha önce şef olarak görev yapmakta iken bazı olumsuz tutum ve davranış-
lar içinde bulunan ve bu nedenle memurluğa nakledilerek bu işlemi dava
konusu yapmayan davacının yeniden şeflik görevine atanmaması yönünde
kullanılan takdir yetkisinin maksat bakımından mevzuata aykırı bulunma
dığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını iste
mektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmelerinde Uygulana-
cak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1.maddesinde, "Bu yönetmelik-
te sayılan kadrolara yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış
olanlar ile, daha önce bu kadrolara atanmış olupta, halen bu kadrolar-
da bulunmayanların kazanılmış hakları saklıdır." hükmü yer almıştır.
Aynı madde içinde, yönetmelikte sayılan kadrolara yönetmeliğin yürürlü
ğe girmesinden önce atanmış olanlar ile daha önce bu kadrolara atanmış
olupta, halen bu kadrolarda bulunmayanların durumunun bir arada düzen-
lenmiş olmasından, yeniden sözkonusu kadrolara atanma konusundaki kaza
nılmış hakların saklı tutulduğu sonucu çıkmaktadır.
Olayda, 24.8.1982 tarihinde Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Şefliğine atanmış olup, 6.6.1985 tarihinde Ankara Sağlık İşleri Müdür-
lüğüne nakli yapılan davacının, davalı kurumun boş şeflik kadrolarının
bulunduğu, şeflikten alınmasına ve yeniden bu göreve atanmamasına ne-
den olarak gösterilen suçtan Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin 1985/33
sayılı kararıyla beraat ettiği ve bu kararın temyiz edilmemekle 20.3.
1985 tarihinde kesinleşmiş olduğu gözönüne alınmak suretiyle, yeniden
şeflik kadrosuna atanması yolundaki isteminin kabulü gerekirken aksi
yolda tesis edilen işlemde sözü edilen yönetmelik hükmüne ve kamu yara
rı ile hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 2.
İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen 10.4.1990 günlü,
1990/756 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.
KARŞI OY:
SSK Personelinin ünvan yükseltilmesinde uygulanacak esaslara ilişkin
yönetmeliğin geçici 1.maddesinde yer alan "... yönetmeliğin yürürlüğün
den önce atanmış olanlar ile, daha önce bu kadrolara atanmış olupta ha
len bu kadrolarda bulunmayanların kazanılmış hakları saklıdır" hükmü-
nün, sonradan kaybedilmemiş olmak koşuluyla yönetmelikte belirtilen ün
vanlı kadrolara atama yeterliği ve sınava alınmama konusunda kazanıl-
mış hak bulunduğu biçiminde anlaşılması gerekmekte olup idare atama iş
lemini oluştururken sebep unsurunu ve hizmet gereklerini takdir eder.
Olayda, dava kesin olmayan işlem konu edilerek açılmışsada idare savun
masında davacının ceza kovuşturmasına uğramasını işleme neden olarak
göstermiş, başarı, yeterlilik ve kadro yönünden bir savunma ortaya ko-
nulmamıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının başarılı ve çok iyi sicili olduğu,
ceza kovuşturmasından beraat ettiği ve yeterli kadronun bulunduğu anla
şıldıından şefliğe atanma isteğinin reddine ilişkin işlemde Anayasa'
nın 70.maddesi karşısında hukuka uyarlık bulunmadığı gibi idarenin iş-
lem oluştururken kullandığı takdir yetkisinde kamu yararı ve hizmet ge
rekleri ile sınırlı bulunduğundan, İdare Mahkemesince sebep denetimi
yapılmaksızın davanın idarenin takdir yetkisinden söz edilerek redde-
dilmesinde de hukuk ve usule uyarlık yoktur.
İdare Mahkemesi kararının bu gerekçeyle bozulması gerekeceği görüşüyle
çoğunluk kararına gerekçe yönünden karşıyım.
ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA