kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 4432 1997 197 01/12/1997
 
VERGİ DAİRESİNİN UYARIŞI OLMAKSIZIN YÜKÜMLÜCE KENDİLİĞİNDEN VERİLEN
BEYANNAME ÜZERİNE YAPILAN TAHAKKUK İÇİN VERGİ ZİYAINDAN SÖZ EDİLEREK
KESİNLEŞEN KAÇAKÇILIK CEZASININ, KUSUR CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GERE-
KİRKEN TAMAMEN TERKİNİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
1993 yılının Ocak dönemi hizmet vergisi (sigorta vergisi) beyannamesi-
nin kanuni süreden sonra verilmesi nedeniyle beyan edilen miktar üze-
rinden kesilen kaçakçılık cezasını; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
344'üncü maddesinin 7'nci fıkrası hükmü açıklandıktan sonra, olayda,
1993 yılının Ocak dönemi beyannamesinin kanuni sürenin bitiminden bir
gün sonra, ... tarihinde ek süre içinde verildiği anlaşılmakla, vergi
zıyaından söz edilemeyeceği, bu itibarla kesilen cezada isabet bulun-
madığı gerekçesiyle kaldıran İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 17.6.1996
günlü ve 1996/1552 sayılı kararının; tahakkuk zamanında yapılmadığın-
dan vergi ziyaı meydana geldiği, olayda ek süre diye bir süreden söz
edilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341'inci maddesinin 1'inci fık-
rasında, "vergi zıyaı, mükelleflerin veya sorumlunun vergilendirme ile
ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine ge-
tirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya
eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder." şeklinde tanımlanmış, aynı
maddenin son fıkrasında da, verginin sonradan tahakkuk ettirilmesinin
veya tamamlanmasının veyahut haksız iadenin geri alınmasının ceza uy-
gulanmasına mani teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.
Olayda, en geç 15.2.1993 tarihine kadar verilmesi gereken, 1993
yılı Ocak dönemine ait hizmet (sigorta) vergisi beyannamesi, vergi da-
iresinin herhangi bir uyarısı olmaksızın, yükümlü kurum tarafından
16.2.1993 tarihinde kendiliğinden verilmiş olmakla, beyannamenin geç
verilmesinde yükümlü kuruma kasıt izafesi mümkün değil ise de, geç ta-
hakkuk ettirilip geç ödenmekle zıyaa uğratılan vergi dolayısıyla olaya
kusur cezası uygulanması gerekir.
Bu itibarla, cezanın tamemen terkini yolunda verilen mahkeme
kararında isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kararı-
nın bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:96) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA