kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 1441 1985 671 11/12/1985
 
KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI BELİRLENEN YAPININ 15 GÜN İÇERİ-
SİNDE YIKTIRILACAĞI KONUSUNDA MAL MÜDÜRLÜĞÜNCE TESİS EDİLEN İŞLEMİN
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK BİR İŞLEM OLDUĞU, ANCAK, MAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
BU KONUDA İŞLEM TESİS ETMEYE YETKİLİ BULUNMADIĞI HK. <
Dava, taşınmaz üzerindeki yapının kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldı-
ğından bahisle 15 gün içinde yıktırılarak boş olarak teslimi, aksi tak
dirde yasal işleme başvurulacağı yolundaki Milas Malmüdürlüğü Milli Em
lak Servis Şefliğinin işleminin iptali isteğiyle açılmış olup, İdare
Mahkemesince, iptali istenilen işlemin bir yıkım kararı olmadığı, zira
bu konuda karar verme yetkisinin 6785 sayılı Yasanın Ek 8.maddesinin
(İ) fıkrası uyarınca il idare kurullarına ait olup, ortada il idare ku
rulunca verilmiş bir yıkım kararı da bulunmadığı, bi nedenle Milas Mal
müdürlüğü Servis Şefliğince yapının kıyı-kenar çizgisi içinde kaldığın
dan bahisle yıktırılıp, taşınmazın boş olarak teslim edilmesi hakkında
yapılan tebligat yapının yıktırılması yolunda verilmiş kesin ve yürü-
tülmesi zorunlu idari bir işlem niteliğinde olmadığından idare mahkeme
lerinde iptal davası yoluyla denetlenemiyeceği gerekçesiyle davanın in
celenmeksizin reddine karar verilmiş ve bu karar davacı tarafından tem
yiz edilmiştir.
2577 sayılı Yasanın 2.,maddesinde; idari işlemler hakkında yetki, şe-
kil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı oldukla-
rından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından
açılan iptal davaları idari dava türleri arasında sayılmış; 2576 sayı-
lı Yasanın İdare Mahkemelerinin görevlerine ilişkin 5.maddesinde de
ilk derece Danıştay'da çözümlenecek olanlar dışındaki iptal davalarını
İdare Mahkemelerinin çözümleyeceği kurala bağlanmıştır.
Temyiz isteminde bulunan davacıya ait yapının kıyı kenar çizgisi içeri
sinde kaldığından bahisle 15 gün içinde yıktırılarak boş olarak tesli-
mi aksi takdirde yasal işleme başvurulacağı yolundaki Malmüdürlüğü Mil
li Emlak Servis Şefliğinin işlemi idari davaya konu olabilecek bir ida
ri işlem niteliğinde olup, bu işlemin iptali isteğiyle açılan davanın
idare mahkemesinde görülüp, çözümlenmesi gerekirken sözü edilen işle-
min idari davaya konu olabilecek nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle da
vanın incelenmeksizin reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda
mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle idare mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlı-
ğın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkın
da karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama U-
sulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının incelenme-
sine gelince;
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve Yasa, tüzük
ve yönetmelik kuralları ile imar ve istikamet planlarına aykırı olan
ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan veya düzeltilmesi mümkün olmakla be-
raber yapılan tebligata rağmen mal sahibi tarafından düzeltilmemiş o-
lan yapıların tamamının ya da uygun görülmeyen bölümlerinin yıktırılma
sı olay tarihinde yürürlükte bulunan 6785 sayılı Yasa gereği olup, anı
lan yasaya 1605 sayılı Yasa ile eklenen ek 8.maddenin (İ) bendinde de
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bu Yasanın uygulanmasında
il idare kurulunca karar verileceği kurala bağlanmıştır. Anılan Yasa
kuralı uyarınca kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan davacıya ait yapı-
nın yıktırılmasına il idare kurulunca karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenle, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan davacıya ait ya
pının 15 gün içinde yıktırılması yolunda Malmüdürlüğü Milli Emlak Şef-
liğince tesis olunan işlemin yetki yönünden iptaline karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA