kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1992 3401 1992 1964 28/12/1992
 
TURİSTİK OTEL YATIRIMI NEDENİYLE VERİLEN TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İN-
ŞA EDİLEN OTELİN TEŞVİK BELGESİNDE BELİRTİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇ İS-
TİSNASININ, YATIRIMIN GERÇEKLEŞMESİ SONUCU DOĞAN İSKAN HARCINI DA KAP-
SAYACAĞI HK.<
Dava, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen turistik otelin
vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılması gerektiği iddiası
ile tahakkuk ve tahsil edilen kaçakçılık cezalı iskan harcı ve gecikme
faizinin iadesi istemiyle yapılan başvuruyu reddeden Malilyle ve Güm-
rük Bakanlığı işleminin iptali istemine ilişkin bulunmaktadır.
Olayda, davacı tarafından turistik otel yatırımı için teşvik belgesi
alınmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik ve Uygula-
ma Başkanlığına yapılan müracaatın anılan kurumca inceleme sonunda Ba-
kanlar Kurulu 12.10.1984 tarih ve 84/8630 sayılı kararnamesine istina-
den yatırımın teşvik tedbirlerinden yararlandırılması uygun görülerek
davacıya Yatırım Teşvik Belgesinin verildiği, ayrıca bu belgede, Yatı-
rım ile ilgili gümrük Muafiyeti, Yatırım İndirimi, Döviz Tahsisi, Ver-
gi, Resim, Harç İstisnası gibi teşvik tedbirlerinin belgede öngörülen
değerler ve şartlar esas olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve
Tebliğler gereği herhangi bir uygulama belgesi aranmaksızın ilgili ku-
ruluşlar tarafından tatbik edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.
Buna göre yatırımın gerçekleşmesi sonucunda doğan ve ihtilaf konusu ya
pılan iskan harcı, teşvik belgesinde yer alan Vergi, Resim, Harç İstis
nası kapsamında bulunduğundan, iskan harcının alınmaması gerekirken,
idarece cezalı olalrak ve gecikme faizi hesaplanarak tahsilinde ve da-
vacının iade istemiyle yaptığı başvurunun reddinde yasal isabet görül-
memiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Maliye ve Gümrük Bakanlığı işle
minin iptaline karar verildi.
KARŞI OY:
Uyuşmazlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama
Başkanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınarak inşa edilen ve 1987 yı-
lında tamamlanan turistik otel için ödenen iskan harcının, yatırım teş
vik belgesinde yer alan vergi, resim harç istisnası kapsamında bulunup
bulunmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.
15.10.1986 gün ve 19252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.10.1986
gün ve 86/11103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 1987 yı
lı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
İle Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendi-
rilmesine Ait Esaslara İlişkin Ek Kararın 3.maddesinde, Devlet Planla-
ma Teşkilatı tarafından teşvik belgesine bağlanacak yatırımların uygun
görüldüğü takdirde gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, kaynak kullanı-
mı destekleme primi, bina inşaat harcı istisnası ve vergi, resim, harç
istisnasından yararlandırılabileceği, belirtilmiş olup, bu kararın uy-
gulanmasını sağlamak amacıyla yayımlanan 87/1 sayılı Tebliğin 36.madde
sinde de vergi, resim, harç istisnasının kredi kullanımıyla ilgili ol-
duğu açıklanmıştır.
Dosyada mevcut Yatırım Teşvik Belesinin incelenmesinden, yatırımın fay
dalanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim, harç istisnasının
bulunduğu, ancak bu istisnanın yatırımda kullanılacak yatırım kredisi
ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.
Gerek ilgili tebliğde, gerekse anılan belgede yapıların iskan harcın-
dan muaf olduğuna dair bir hüküm yer olmadığından, inşa edilen otelin
bina iskan harcı muafiyetinden yararlandırılması mümkün değildir.
Bu nedenle Bakanlıkça tesis edilen işlem yerinde olup davanın reddi ge
rektiği görüşüyle karara karşıyım.

BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA