kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 17 1983 4818 03/01/1984
 
ADINA KAYITLI TAŞIT VARKEN YENİ TAŞIT ALIMI SIRASINDA BULUNMADIĞI YUKA
RIDA, BEYANNAME VERİLMESİ HALİNDE KASIT UNSURUNUN VARLIĞININ KABULÜ
GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Davacının, 27.ET.277 plaka nolu taşıtı iktisabı sırasında
ayrıca 2 taşıtı olmasına rağmen yokmuş gibi beyanda bulunduğunun anla-
şılması üzerine yapılan kaçakçılık cezalı taşıt alım vergisi tarhiya-
tının kaldırılması istemiyle açmış olduğu davayı, trafik sicilinde adı
na kayıtlı iki taşıtı olmasına rağmen bu taşıtların başkasına devri ya
pılmadan 3.taşıtı iktisap ettiğinden 1318 sayılı Kanunun 4.maddesine
2346 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmüne göre taşıt alım vergisinin
iki kat alınmasında ve kasıtlı olarak vergi ziyaına sebebiyet verdiğin
den Vergi Usul Kanununun 344.345.maddeleri uyarınca kaçakçılık cezası
tarhiyatı yapılmasında mevzuata aykırılık görülmemesi sebebiyle redde-
den Vergi Mahkemesi kararının; bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda yazılı bulu-
nan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen id
dialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığın-
dan mezkur kararın onanmasına karar verildi.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA