kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1997 2371 1995 9733 22/10/1997
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN DAVACIYI ŞİFAHİ OLARAK BAŞKA BİR KÖY İLKO-
KULUNDA GÖREVLENDİRMİŞ OLMASI HALİNDE DAVACININ GÖREV YERİNİN HUKUKEN
DEĞİŞMEYECEĞİ, GÖREV YAPTIĞI KÖY İLKOKULU BİNASININ DA YIKILMIŞ OLMASI
VE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN FİİLEN YAPILAMIYOR OLMASI NEDENİYLE DE GÖREVİNE
DEVAMSIZLIĞI MAZERETSİZ SAYILAMAYACAĞINDAN 657 SAYILI YASANIN 94.MAD-
DESİ GEREĞİNCE GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMA-
DIĞI HK.<
Dava, ... İli ... İlçesi, Geçitli ... Köyü İlkokulu öğretmeni olan da-
vacının, ... İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün şifahi olarak ... Köyü ilko-
kulunda göreve başlamasını istemesi üzerine, önceki görev yerinden
20.12.1993 tarihinde ayrıldığı halde, ... Köyü İlkokulundaki görevine
mazeretsiz ve kesintisiz olarak 28.3.1994 tarihine kadar başlamadığı-
nın yapılan soruşturma sonucunda tesbit edilmesi üzerine, 30.12.1993
tarihinden itibaren, 657 sayılı Yasa'nın 94.maddesi uyarınca görevin-
den çekilmiş sayılmasına ilişkin 8.6.1994 günlü, ... sayılı işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.
Gaziantep İdare Mahkemesinin, 3.2.1995 günlü, 1995/78 sayılı
kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94/2.maddesinde;
"Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın göre-
vin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,
yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayı-
lacağı" hükmünün yer aldığı, dava dosyası ve soruşturma dosyasının
birlikte incelenmesinden, bir şikayet dilekçesi üzerine başlatılan so-
ruşturma sonrasında, davacının görevli bulunduğu ... İli ...... İlçesi
Geçitli ... İlkokulu binasının 1992-1993 öğretim yılında yıkıldığı,
1993-1994 öğretim yılında da, okul binası olmadığı için, eğitim, öğre-
tim yapılamadığı, yeni bina bulunamaması üzerine de, okulun 20.12.1993
tarihinde eğitim-öğretime kapandığı, davacının öğretmensizlikten kapa-
lı bulunan ...... İlçesi ..... İlkokuluna atanmasının yapılması için
20.12.1993 tarihinde ...... Kaymakamlığınca il makamına teklifte bulu-
nulduğu, bu arada ...... İlçe Milli Eğitim Müdürünün şifahi olarak adı
geçene Hodri Köyü İlkokulunda görev yapmasını söylediği, davacının,
20.12.1993 tarihinde görevinden ayrıldığı ve mazeretsiz olarak, Geçit-
li ... Köyü ilkokulundaki görevini terkettiği, şifahi olarak görev
yapması istenilen ..... ilkokulundaki görevine 28.3.1994 tarihinine
kadar gitmediğinin her iki köy muhtarları ve sakinleri tarafından ifa-
de edildiği, ilgilinin, Geçitli ... ilkokulundaki görevini 20.12.1993
tarihinde kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadan terk ettiği bu ta-
rihten itibaren, mazeretsiz olarak görev yerine gitmediği, kendisinden
şifahi olarak görev yapması istenilen ..... İlkokulunda da 28.3.1994
tarihine kadar göreve başlamadığı gerekçesiyle, 30.12.1993 tarihinden
itibaren görevinden çekilmiş sayılması gerektiği yolundaki müfettiş ö-
nerisi üzerine, 6.8.1994 günlü, ... sayılı işlemle görevden çekilmiş
sayıldığının anlaşıldığı, soruşturmacı tarafından davacının, her iki
köyde de göreve gelmemesi nedeniyle görevden çekilmiş sayılması gere-
keceği önerisi üzerine dava konusu işlem tesis edilmiş olduğundan, da-
vacının hukuken hangi köy okulunda (görevi başında bulunması gerekti-
ğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği) görevli olduğunun tesbiti ge-
rektiği; 657 sayılı Yasa'nın 10.maddesinde; amirin amirlik yetkisini
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanabile-
ceği, maiyetindeki memurlara da, kanunlara aykırı emir veremeyeceği,
hükmüne, 11.maddesinde de; memurların amirler tarafından verilen gö-
revleri yerine getirmekle yükümlü olduğu, ancak bu emri Anayasa, ka-
nun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmeye-
ceği ve bu aykırılığı o emri verene bildireceği, amir emrinde ısrar e-
der ve bu emri yazı ile yinelerse, memurun bu emri yapmaya mecbur ol-
duğu, ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluğun emri vere-
ne ait oluduğu, konusu suç teşkil eden emrin hiçbir surette yerine ge-
tirilemeyeceği, getiren kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağı hükmüne
yer verildiği, dava konusu olaya bu açıdan bakıldığında, davacının Ge-
çitli ... Köyünde ilkokul binası ve kendisinin de kalabileceği bir yer
bulunmaması nedeniyle, öğretmensizlikten kapalı olan bir ilkokula ata-
masının yapılması istemiyle başvuru yapmak için gittiği bir sırada,
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Hodri Köyü İlkokulunda göreve başlaması
yolundaki istemi yazılı bir emir veya istem olmadığı, şifahi bir bil-
dirim olduğu, yazılı bir emir şeklinde olmayan ve kamu düzenini doğru-
dan etkileyen bu istemin hukuken davacı tarafından yerine getirilmesi-
nin olanaksız olduğu dikkate alındığında, davacının ..... Köyü ilkoku-
lunda görevli olduğunun kabulünün mümkün olmadığı, davacının, hukuken
Geçitli ... Köyü İlkokulunda görevli bulunduğu sonucuna ulaşılması ka-
çınılmaz olduğundan, davacının bu görev yerinde göreve gelip gelmedi-
ğinin, gelmemişse gelmeme nedeninin hukuken kabul edilebilirliğinin
tartışılması gerektiği, davacının, Geçitli ... Köyü İlkokulundaki gö-
revine anılan tarihler arasında gelmediğinin yapılan soruşturma sonra-
sında alınan tanık ifadeleri ile sabit olduğu, ancak adı geçen tara-
fından burada öğrenim verecek okul binasının bulunmadığı gibi kendisi-
nin de, kalması için gerekli bir yer bulunmadığından bu yerdeki göre-
vine gelmediğinin belirtilmesi ve bu fiili durumun düzenlenen müfettiş
raporunda da yer almış olması nedeniyle, sözkonusu köyde fiilen eği-
tim-öğretim verilmesinin mümkün olmadığının açık olduğu, davacının hu-
kuken öğretmen olarak görevli bulunduğu, Geçitli ... Köyünde eğitim ve
öğretimin yapılmasının fiilen imkansız olması nedeniyle davacının ma-
zeretsiz olarak göreve gelmediğinden söz edilemeyeceği, bu nedenle
20.12.1993 tarihi ile 28.3.1994 tarihleri arasında görevine gelmediği
nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle
dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, temyize konu kararın 657 sayılı Yasa'nın 94.ve ek
20.maddelerine aykırı olduğunu, davacının resmen, Geçitli ... Köyü
ilkokulunda görevli bulunduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kara-
rının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür.Gaziantep İdare Mahkemesince verilen 3.2.1995 günlü,
1995/78 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA