kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 1029 1981 852 18/04/1985
 
ÖZEL OKULLARDA ÖĞRETMENLİK VEYA YÖNETİCİLİK YAPTIKTAN SONRA MİLLİ EĞİ-
TİM BAKANLIĞI EMRİNE ATANANLARIN ÖZEL OKULLARDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ-
NİN TERFİLERİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ, SAAT ÜCRETİ KARŞILIĞI VEKİL ÖĞ-
RETMEN OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ BU HAKTAN YARARLANAMAYACAĞI HK.<
Dava, öğretmen olan davacının Musevi I.Karma ilkokulunda 1952-1962 yıl
ları arasında geçen hizmetlerinin kıdeminden sayılmamasına ilişkin iş-
lemin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin ortak hükümler bö-
lümünün C/5.bendinde; Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yap-
tıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin
özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılının bir kade-
me ilerlemesine ve her üç yılının derece yükselmesine esas olacak şe-
kilde değerlendirileceği hükme bağlanmaktadır. Görüldüğü gibi maddede
özel okullarda geçen öğretmenlik veya yöneticiliğin değerlendirileceği
belirtilmiştir. Davacının 1952-1962 yılları arasında sözü edilen okul-
da saat ücreti karşılığı vekil öğretmen olarak çalıştığı ihtilafsız ol
duğuna göre bu maddeden istifade ettirilmesi mümkün değildir. Öte yan-
dan kanunda saat ücretleri öğretmen vekilliğinde geçen hizmetlerin kı-
demde değerlendirileceğine dair bir hüküm bulunmadığı gibi aksine inti
bakları düzenleyen ek geçici 2.maddenin F bendinin a fıkrasında saat
ücretli hizmetlerin intibakları sırasında sayılmayacağı hükme bağlan-
mıştır.
Belirtilen nedenlerle hukuki dayanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.BŞ/ZK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA