kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1986 1494 1982 3679 24/12/1986
 
22.1.1977 - 10.6.1977 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLEŞMELİ ASİSTAN VE SÖZLEŞ-
MELİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACIYA, İHTİSAS VE MEVKİİN ÖNE
Mİ TAZMİNATI TUTARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Tıp Fakültesinde, 13.10.1975-28.2.1977 tarihleri arasında sözleşmeli
asistan, 28.2.1977-10.6.1977 tarihleri tarihleri arasında ise öğretim
görevlisi olarak çalıştığını söyleyen davacı, 22.1.1977 tarihinde yü-
rürlüğe giren, "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmiş Olduğu Bölgeler
de Sözleşme ile Çalıştırılacak Sağlık Personeline verilecek Ücret ve
Tazminat ile Bu Personelin Çalışma şeklini Gösterir Yönetmeliğin Bazı
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in 1/f maddesinde yer
alan "224 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca aynı kanunun 3. ve 26.mad
delerinin uygulanmasına karar verilen Atatürk, Cumhuriyet, Ziya Gökalp
Üniversiteleri Tıp Fakültelerindeki tabiplerle Tababet Uzmanlık Tüzü-
ğüne göre uzman olmuş öğretim üye ve yardımcılarına Üniversiteler ve
özel Kanunlarına göre ödenen maaş ve Tazminatlarına ek olarak her ay
ihtisas tazminatı olarak 700 lira ile işgal ettikleri mevkiin önemi
tazminatı olarak;
................
................
Öğretim görevlilerine 5000-
Uzman asistanlarına 2500-
Asistanlara 1250- lira ödenir.
224 sayılı Kanuna ve ilgili Yönetmeliklere göre her türlü ödemeler Üni
versiteler tarafından yapılır" hükmü uyarınca toplam 24.166.66 lira ih
tisas tazminatı ve mevkiin önemi tazminatının tarafına ödenmesini iste
mektedir.
Davalı idare 22.1.1986 tarihli ara kararımıza verdiği cevapta, öğretim
üye ve yardımcılarına 1765 sayılı kanunda belirtilen aylık ve yan öde-
melerin dışında sosyalizasyon tazminatının ödenmesinin mümkün olmadığı
nı savunmakta ise de, davacı tarafından dava dilekçesi ekinde verilen
2.10.1978 tarihli sözleşme belgesinden ve 5.2.1986 gün ve 50-500/110-
440 sayılı Üniversitesi Rektörlüğü yazısından, 1765 sayılı Üniversite-
ler Kanunundan sonra yürürlüğe giren ve yukarıda adı geçen yönetmelik
kapsamında olduğu anlaşılan davacıya söz konusu tazminatların ödenmesi
gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, davalı Üniversitede 22.1.1977-28.2.1977 tarihle-
ri arasında sözleşmeli asistan, 28.2.1977-10.6.1977 tarihleri arasında
sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalışan davacıya, ihtisas tazmina-
tı ve mevkiin önemi tazminatı olarak toplam 21.900 liranın hesaplana-
cak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödenmesine fazlaya iliş-
kin talebinin ise reddine karar verildi.
BŞ/ZK 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA