kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 505 1982 302 14/03/1983
 
1)SULAMA KANALININ BAKIM, ONARIM VE DENETİMİ GÖREVİNİN AKSATILMASI SO-
NUCU MEYDANA GELDİĞİ ANLAŞILAN SU BASKINI OLAYINDA SULAMA TESİSLERİNİN
KURULMASI VE İŞLETİLMESİ ŞEKLİNDEKİ KAMU HİZMETİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ
İDARENİN HİZMET KUSURU VE TAZMİN SORUMLULUĞU BULUNDUĞU;
2)SULAMA KANALININ KAPAĞINI KIRDIKLARI VE BU ŞEKİLDE SU BASKININA YOL
AÇTIKLARI İLERİ SÜRÜLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE, İDARENİN RÜCU HAKKININ SAKLI
OLDUĞU HK.<
Dava; davacının tarlasının, davalı idareye ait kanaldan taşan suların
altında kalması sonucu tarlada ekili bulunan kavun ve pancar mahsulü-
nün zarar görmesi nedeniyle uğranılan toplam 63.150 lira zararın tazmi
ni istemiyle açılmıştır.
Kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında idare, hizmetin tam ve iyi bir
şekilde işlemesini temin için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Hizmetin iyi bir şekilde işlemesini temin için, gerekli tedbirleri vak
tinde almayan idare, zarar meydana gelmesi halinde bu zararı tazmin i-
le sorumludur.
Davacı tarafından Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yaptırılan tesbit
sonucu düzenlenen rapordan davacının tarlasının, davalı idareye ait ka
nalın fazla su nedeniyle yarılması sonucunda taşan sularla dolduğu ve
tarlada ekili bulunan kavun ve pancar mahsulünün sular altında kaldığı
anlaşılmaktadır.
Davalı idarece, kanal üzerinde mevcut olan kapağın suyu sınırlı miktar
da taşkın mahalline bıraktığı, kapak çalıştığı sürece taşkın mahalline
kapasitenin üstünde su gitmeyeceği, kapağın ise iki köylünün tarla su-
lamak için su alma konusunda yaptıkları kavga sırasında kırıldığı ve
bu nedenle kontrolsüz kalan suyun, kanalda açılan yarıktan davacının
tarlasına yayıldığı, olaya idarenin değil, iki köylünün neden olduğu
ileri sürülmektedir.
Ancak, sulama kanallarının yapımı ile idarenin görevinin bitmediği,
hizmetin, kanalların bakımı, onarımı ve denetimi şeklinde devam ettiği
açıktır.
Dava konusu zararı meydana getiren taşkın olayı idarenin belirttiği gi
bi köylülerce, kanal üzerindeki kapağın kırılması sonucu fazla gelen
suların kanalı yararak taşması sonucu meydana gelmiş de olsa, idarenin
hizmetin işleyişindeki denetim görevini zamanında ve yerinde yapmadığı
ve aksattığı anlaşıldığından, idarenin olayda hizmet kusurunun bulundu
ğu açıktır.
İdare hukuku ilkeleri doğrultusunda, zararın meydana gelmesinde hem i-
darenin hem de kapağı kırdıkları belirtilen üçüncü kişilerin katkısı
olduğundan, idarenin sözü edilen üçüncü kişilere rücu hakkı saklı kal-
mak üzere meydana gelen zararın idarece tazmini gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kanalıyla yaptırılan tesbit sonucunda da
vacının tarlasında ekili bulunan kavun için 54.900 lira, pancar için
8.250 lira olmak üzere toplam 63.150 lira tazminatın yasal faiziyle
birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildi.
RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA