kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 364 1997 195 20/11/1998
 
RESEN TAKDİR NEDENİNİN VARLIĞI KESİN DELİLLERLE ORTAYA KONMADAN, DEPO
FİŞLERİNDEN HAREKETLE VE KARŞIT İNCELEME YAPILMAKSIZIN BULUNAN MATRA-
HIN EKSİK İNCELEME ÜRÜNÜ OLDUĞU VE TARHİYATI KALDIRAN KARARDA HUKUKA
AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Zirai gübre alım-satımıyla uğraşan yükümlü şirketin yasal defter ve
belgeleri dışında iki adet el defteri ile tasdiksiz depo makbuzları
kullandığı saptanarak işlemlerinin incelenmesi üzerine düzenlenen ver-
gi inceleme raporuna dayanılarak adına Ocak, Şubat, Mart, Nisan 1991
dönemleri için salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi ile 1992
yılı hasılatını eksik beyan etmesi ve faturasız mal alım satımı nede-
niyle kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları dava konusu edil-
miştir.
Davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve 1994/564 sa-
yılı kararıyla; inceleme raporu ve eki tutanağın incelenmesinden, köy
müşteri listesi ve depo fişlerinin çiftçiyle yapılan görüşmede onu
bağlamak için bir nevi sipariş fişi gibi kullanıldığı, bir kısım müş-
terilerin daha sonra gelerek malını aldığı, bir kısmının kısmen aldı-
ğı, bir kısmının da almaktan vazgeçtiği, depo fişi düzenlenen çiftçi-
lerden malı alanlara fatura düzenlendiğinin anlaşıldığı, inceleme ele-
manınca, adına fatura düzenlenmeyen şahıslar nezdinde karşıt inceleme
yapılarak depo fişleri muhteviyatının gübre satışlarıyla ilgili olup
olmadığı, davacıdan fiş muhteviyatı gübreyi satın alıp almadıkları hu-
susunun tesbiti yoluna gidilmediği, depo fişlerinin tamamının gübre
satımı nedeniyle düzenlendiği varsayımı dışında faturasız gübre alımı
olduğuna ilişkin somut hiçbir tesbit yapılmadığı, faturası düzenlenen
fişlerle, faturaların karşılaştırılması ve satış fiyatı içinde yer a-
lan devlet destekleme primi varsa bunun da saptanması ve matrah far-
kından tenzili gerekirken bu yönde bir işlem yapılmadığı, Vergi Usul
Kanununun 352 nci ve 353 üncü maddelerinde yazılı fiillerin gerçekleş-
mediği sonucuna varıldığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danış-
tay Onbirinci Dairesi, ... günlü ve 1996/609 sayılı kararıyla; yüküm-
lünün işlemlerini, yasal defter ve belgelerin yanısıra, tasdiksiz köy
müşteri defteri, ambar defteri ve depo makbuzlarıyla da takip ettiği-
nin anlaşıldığı, inceleme elemanınca kayıt dışı hasılatın, depo çıkış
fişlerindeki meblağ ile faturalardaki tutarlar karşılaştırılmak sure-
tiyle bulunduğu, bu tutarın ambar defterinde yer alan emtia hareketi
de ele alınarak maddi delillere dayalı olarak belirlenmesinin mümkün
olduğu, eksik incelemeye dayalı tarhiyatın kaldırılması yolunda veri-
len kararda isabet görülmediği gerekçesiyle bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve
1997/70 sayılı kararıyla; ara kararı ile Çorlu Cumhuriyet Savcılığın-
dan getirtilen depo fişlerinin incelenmesinden bu fişlerde müşteri adı
soyadı ve adreslerinin yazılı olduğu, bir kısmının üzerinde "gönderil-
di" ya da "verildi" şerhlerinin yer aldığının görüldüğü, bu fişler ü-
zerinde karşıt inceleme yapılmadığı sürece, kayıt dışı gübre satışları
olduğu, buna bağlı olarak faturasız gübre alımı yapıldığı, dolayısıyla
Vergi Usul Kanununun 30/4 üncü maddesinde yazılı fatura almama fiili-
nin gerçekleştiğinin düşünülemeyeceği, eksik incelemeye ve varsayıma
dayanılarak salınan vergi ve kesilen cezalarda yasal isabet görülmedi-
ği gerekçesiyle ilk kararında ısrar etmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edil-
miş, vergi inceleme raporuna göre yapılan tarhiyatın yasaya uygun ol-
duğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Zirai gübre alım- satımıyla uğraşan yükümlü şirketin işyerinde
yapılan aramada ele geçirilen el defterleri ve tasdiksiz depo makbuz-
ları ile ilgili yıl yasal defter ve belgelerinin incelenmesi üzerine
düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak davacı adına Ocak, Şu-
bat, Mart, Nisan 1991 dönemleri için salınan kaçakçılık cezalı katma
değer vergisi ile 1992 yılı için kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarına karşı açılan davayı kabul ederek, vergi ve cezaları kaldı-
ran vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinde resen tarh
sebepleri sayılmış ve 4 üncü bendinde defter kayıtları ve bunlarla il-
gili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine im-
kan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla
ihticaca salih olmaması, resen takdir sebebi kabul edilmiştir. Resen
tarh sebebinin varlığının tahmin ve varsayımlara ya da kuşkuya değil
kesin ve inandırıcı delillere dayandırılması zorunludur. Yasanın 134
üncü maddesi ile de aynı şey amaçlanmıştır.
İnceleme elemanınca, yükümlünün depo fişlerinden hareketle bu
fişlerde yer alan satışların tümünün gerçekleştiği ancak, bir kısmı
için fatura düzenlenmediği kabul edilerek matrah farkı bulunduğu an-
laşılmaktadır.
Gübre alımı ile ilgili olarak adlarına depo fişi düzenlenen ki-
şilerin kimliği ve adresleri idarece bilinmesine rağmen, bu yönden bir
karşıt inceleme yapılarak gerçek kayıt dışı satış hasılatın belirlen-
mesi yoluna gidilmediği anlaşıldığından, temyiz dilekçesinde ileri sü-
rülen nedenler, eksik inceleme ürünü vergi inceleme raporuna dayanıla-
rak salınan vergi ve kesilen cezaları kaldıran vergi mahkemesi ısrar
kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA