kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1992 6110 1988 1397 23/12/1992
 
YÜKÜMLÜNÜN MUHASEBESİNE BAKTIĞI KİŞİLERDEN ELDE ETTİĞİ GELİŞLERİN İŞVE
RENLERİN ÜCRET BORDROLARINA KAYITLI OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, ELDE EDİ-
LEN GELİR, ÜCRET GELİRİ OLMAKLA, KDV'SİNE TABİ TUTULMASININ MÜMKÜN BU-
LUNMADIĞI HK.<
Yükümlü adına 1985 takvim yılında serbest meslek geliri elde ettiğin-
den bahisle inceleme raporuna istinaden salınan kaçakçılık cezalı kat-
ma değer vergisini; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesinde,
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile parayla temsil edilebilen menfa-
atlerin ücret olduğu, 65.maddesinde ise, her türlü serbest meslek fa-
aliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazanç olduğu ve serbest
meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesle-
ki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin
işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabı-
na yapılması olduğunun açıklandığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun 1.maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest faaliye
ti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hiz-
met ithalatının ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerin
katma değer vergisinin konusunu teşkil ettiğinin belirtildiği, olayda
ise yükümlünün muhasebesine baktığı kişilerden elde ettiği gelirleri
işverenlerin ücret bordrolarına dahil ederek gösterdiği hususunun tar-
tışmasız olduğu, bu nedenle elde edilen gelilrin ücret geliri olarak
kabulü gerektiği, 3065 sayılı Kanunun 1.maddesinde, katma değer vergi-
sinin konusunu teşkil eden işlemler arasında ücret geliri sayılmadığı-
na göre katma değer vergisine tabi olmadığı gerekçesiyle terkin eden
Eskişehir 2.Vergi Mahkemesinin 4.12.1987 günlü ve 1987/341 sayılı kara
rının; yükümlünün müşterileri olan ve bizzat muhasebe işlemlerini yü-
rüttüğü kişilerin vergiyi doğuran olayla ilgilieri tabii ve açık oldu-
ğundan ifadelerinin önemli bir delil teşkil etmesine rağmen dikkate
alınmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA