kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 1306 1996 5120 21/04/1998
 
ARSA SAHİPLERİ İLE AİDAT ÖDEYEN VE LEHLERİNE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEN
ORTAKLARIN OLUŞTURDUĞU YAPI ORTAKLIĞININ İŞLERİNİ YÜRÜTEN DAVACIYA Ö-
DENEN ÜCRETTEN FAALİYETİN TİCARİ FAALİYET OLDUĞU KABUL EDİLEREK ÇALI-
ŞAN İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFAT YAPILMADIĞINDAN SÖZ EDİLEREK
GELİR (STOPAJ) VERGİSİ SALINMASINDA YASAL İSABET BULUNMADIĞI HK.<
1994/Şubat-Nisan dönemi muhtasar beyannamesini vermeyen davacı adına
vergi inceleme raporuna dayanılarak re'sen salınan gelir (stopaj) ve
damga vergisi ile bu vergilere bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezala-
rına karşı açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacının ortağı
bulunduğu özel yapı ortaklığının, arsa sahipleri ile aidat ödeyen ve
lehlerine kat irtifakı tesis edilen ortakların bir araya gelerek 24
daire, 14 dükkan ve 20 garajdan oluşan bina yapımı için oluşturulduğu,
buna göre yapı ruhsatının alınarak inşaata başlandığı, inşaatın işle-
rinin yürütülmesi için diğer ortaklar tarafından davacıya yetki veril-
diği, davacının yapmış olduğu hizmetler karşılığında özel yapı ortak-
lığından ücret aldığının anlaşıldığı, özel yapı ortaklığının ve dava-
cının gayrimenkullerin alım-satımı veya inşa işlerini devamlı olarak
yaptıkları hususunda somut bir tespit bulunmadan yalnızca inşaat için
çok yüksek tutarda harcama yapılması nedeniyle özel yapı ortaklığına
ait binanın inşaasının yürütülmesi için ücret karşılığında hizmet ve-
ren davacının yaptığı işin bir tür müteahhitlik olduğu kabul edilerek
söz konusu faaliyetin ticari faaliyet olduğu, çalışan işçilere yapılan
ödemelerden tevkifat yapılması gerektiğinden bahisle yapılan cezalı
tarhiyatta yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı
tarhiyatı kaldıran Gaziantep Vergi Mahkemesinin 15.9.1995 gün ve
1995/942 sayılı kararının; vergi inceleme raporuna dayanılarak davacı
adına yapılan cezalı tarhiyatta kanuna aykırılık bulunmadığı ileri
sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:98)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA