kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 3941 1994 4439 23/11/1995
 
DAVACININ, 2547 SAYILI YASAYA 3908 SAYILI YASA İLE EKLENEN GEÇİCİ 42.
MADDEDEN YARARLANARAK GİRDİĞİ SINAVDA BAŞARISIZ OLMASI NEDENİYLE, OKU-
LA KAYIT HAKKI KAZANAMADIĞINDAN, YASANIN DEĞİŞİK 44.MADDESİNDEN YARAR-
LANAMAYACAĞI, ANCAK İDARE MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI UYARINCA VERİLEN
SINAV HAKKI SONUCU OKULDAN MEZUN OLDUĞU GÖZÖNÜNE ALINARAK MAHKEME KA-
RARININ SONUÇ OLARAK YERİNDE OLDUĞU HK.<
Davacının, ... Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeliğinden alınarak ...
Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin
17.2.1993 gün ve 530 sayılı ... Üniversitesi Rektörlüğü işleminin ip-
tali istemiyle açılan davayı; 2547 sayılı Yasanın 13/b-4 maddesinde,
gerekli görüldüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimler-
de görevli öğretim elamanlarının ve diğer personelin görev yerlerini
değiştirme veya bunlara yeni görevler vermenin Rektörün görev ve yet-
kileri arasında olduğunun hükme bağlandığı, ancak bu hüküm ile tanının
takdir yetkisinin mutlak olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile
sınırlı olduğu, olayda ise davacının ... Meslek Yüksekokulu Müdürü i-
ken hakkında Yüksek Öğretim Kurumların Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/b,c,g maddesinde tanımlanan disip-
lin suçunu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma açıldığı, soruş-
turma sırasında ise ... Kaymakamı ile daha önce aralarında ... Yüksek-
öğretim Kız Öğrenci Yurduna ilişkin konularda çıkan anlaşmazlığın gi-
derek arttığı, Kaymakamın, davacının üstünü güvenlik güçlerine arattı-
ğı, davacının ise kaymakamlık taşıtı ie konutuna giren ve çıkanların
resimlerini çektiği, konunun yargıya intikal ettiği, anlaşmazlığın gi-
derek kurumlar arası sürtüşme halini aldığı, dosyada mevcut tanık be-
yanlarından anlaşıldığı, davacının, yürütmekle görevli olduğu eğitim
ve öğretim hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi amacıyla, kamu
yararı ve hizmet gereği gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedin Sivas İdare mahke-
mesinin 30.12.1993 gün ve 1244 sayılı kararının, yeni görev yerinde
hiç dersinin olmadığı, mahkemeye sahte belge gönderilerek karar veril-
mesine neden olunduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesi uyarınca incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve yasaya
uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz
isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA