kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 853 1982 2478 19/04/1984
 
1-GÖREVLİ OLMAYAN YARGI YERİNDE DAVA AÇAN KİŞİNİN, BAŞVURDUĞU YARGI YE
RİNİN GÖREVSİZLİK KARARININ KENDİSİNE TEBLİĞ ÜZERINE, O TARİHTE YÜRüR-
LÜKTE OLAN 521 SAYILI YASANIN 68.MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE GÖ-
REVLİ İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ;
2-DAHA ÖNCE TESİS VE TEBLİĞ EDİLMİŞ BULUNAN BİR İŞLEMİN AYNEN TEKRARI
NİTELİĞİNDEK İDARİ İŞLEM NEDENİYLE İLGİLİYE YENİ BİR DAVA AÇMA SÜRESİ
TANINAMAYACAĞI HK.<
Nato personeli üstçavuş tarafından hibe edilmesi üzerine Meryem Ana
Evi Derneğince Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre bedelsiz
ithal yoluyla ithal edilen otomobil, Kambiyo Müdürlüğünün 24.6.1974 ta
rihli hurda satış iznine dayanılarak 1.7.1974 tarihinde davacıya satıl
mıştır. Gümrük İdaresi, gerekli gümrük işlemleri yapılmak üzere 11.7.
1974 tarihinde gümrüğe alınan otomobilin, ancak hurda olarak teslim e-
dilebileceğini, Kambiyo Müdürlüğünün hurda satış kararı kaldırılmadan
otomobilin trafiğe çıkmasını sağlayacak bir belge düzenlenemeyeceğini
davacıya 1976 yılında bildirilmiştir.
Davacı, davalı idarenin, söz konusu otomobilin, hurda olarak teslim e-
dilebileceği, otomobilin trafiğe çıkmasını temin edecek bir belge dü-
zenlenemiyeceği yolundaki kararının kaldırılması istemiyle Asliye Hu-
kuk Mahkemesinde dava açmış; bu dava görev yönünden reddedilmiştir.
Daha sonra tekrar söz konusu otomobilin, trafik şahadetnamesi düzenle-
nerek kendisine teslim edilmesini isteyen davacının istemi; Gümrük Yol
cu Salonu Müdürlüğünün 18.10.1979 tarihli işlemiyle yine reddedilmiş-
tir. Davacı da, mevzuata aykırı olduğunu iddia ettiği anılan işlemin
iptali istemiyle bu davayı açmıştır.
Davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 521 sayılı Yasanın 67.madde-
si, "Danıştay'da idari dava açma süresi her çeşit işlemlerde yazılı
bildirim tarihinden itibaren, kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hal-
lerde doksan gündür" hükmünü; 68.maddesi, "Danıştay'ın görevine giren
uyuşmazlıklarda 31.maddede yazılı idari yargı mercilerine veya adli
yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından reddi halinde, bu
husustaki kararların ve bunlara karşı kanun yolları varsa, süresi için
de olmak şartıyle, bu yollara baş vurulması üzerine, verilen kararın
tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a dava açılabilir" hükmünü
içermektedir.
Satın aldığı otomobilin kendisine ancak hurda olarak teslim edilebile-
ceğine ilişkin davalı idare işlemi kendisine 1976 yılında tebliğ olu-
nan davacının ise, bu işleme karşı 90 gün içinde Danıştay'da dava açma
dığı gibi, söz konusu işlemin kaldırılması istemiyle Adliye Mahkemesin
de açtığı davanın görev yönünden reddine ilişkin olan ve kanun yoluna
başvurulmayarak kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın
20.4.1978 tarihinde tebliği üzerine 30 günlük süre içinde de dava açma
dığı, anılan süre geçtikten çok sonra 21.11.1979 tarihinde bu davayı
açtığı dava dosyasının, Dairemizce ara kararı ile getirtilen Adliye
Mahkemesindeki dava dosyasının ve işlem dosyasının incelenmesinden an-
laşılmaktadır.
Her ne kadar davacının satın aldığı otomobilin ancak hurda olarak ken-
disine teslim edileceği yolunda 18.10.1979 tarihinde de davalı idarece
işlem tesis edilmiş ise de; ilk kez 1976 yılında tesis ve tebliğ edi-
len işlemin tekrarı niteliğinde olan bu işlemin tebliği üzerine yeni
bir dava açma süresinin doğduğunu kabule olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, süresinde açılmayan davanın süre aşımı yönünden
reddine karar verildi.


RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA