kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 1010 1986 851 20/11/1986
 
BELEDİYELERİN ANCAK KENDİ ADINA KONUT YAPMAK VE İNŞAAT YAPARAK SATMAK
VEYA KİRAYA VERMEK İÇİN KAMULAŞTIRMA YETKİSİ BULUNDUĞU, BU NEDENLE İ-
MAR PLANINDA BELEDİYE SOSYAL KONUT ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN MAHKEMECE
KAMULAŞTIRMANIN GERÇEK AMACI BELİRLENMEDEN (BELEDİYE TARAFINDAN YAPTI-
RILACAK KONUT İÇİN Mİ YOKSA BİR YAPI KOOPERATİFİNE ARSA TEMİNİ İÇİN Mİ
YAPILDIĞI) BELEDİYECE YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA-
NIN REDDİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK. <
Dava, davacıya ait taşınmazın imar planında toplu konut sahasında kal-
ması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının
iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince taşınmazın onaylı imar
planında belediye sosyal konut alanında kaldığı, plandaki bu amaca uy-
gun olarak 1580 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 68.fıkrasında
yer alan yetkiye dayanılarak kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bu
lunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş, karar davacı tarafından tem-
yiz edilmiştir.
1580 sayılı Belediyeler Kanununun 15.maddesinin 68.fıkrasında; ucuz be
lediye namına inşaat yaparak kiraya vermek, belediyenin gelişmesine uy
gun yerlerde arazi alarak yeni plana göre tanzim etmek ve yeniden inşa
at yapmak isteyenlere satarak ihtikara mani olmak belediyelerin görev
leri arasında sayılmış ve aynı kanuna 5656 sayılı Kanunla eklenen Ek
1.maddede, belediye meclislerinin gerek ve ihtiyaç gördükleri takdirde
belediye meskenleri yapmak ve bu meskenleri belde sakinlerine kiraya
vermek veya satmak işlerini mecburi belediye hizmetleri arasına koyabi
lecekleri belirtilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda anılan kanun hükümlerine göre belediyelerin ancak kendi adına
konut yapmak ve inşaat yaparak satmak ya da kiraya vermek için kamulaş
tırma yapmak yetkisi bulunduğu, beldenin gelişmesine ayrılan yerlerde
ise, yeni inşaat yapmak isteyenlere verilmek üzere ancak arazi satın
alma yetkisi tanındığı açıktır.
Olayda ise, onaylı imar planında belediye sosyal konut alanında kalan
taşınmazın belediye tarafından yaptırılacak konutlar için değil, bir
yapı kooperatifine arsa sağlamak amacıyla kamulaştırıldığı temyiz di-
lekçesinde ileri sürülmüş bulunması karşısında kamulaştırmanın gerçek
amacının incelenmeksizin belediyenin yetkisi bulunduğundan bahisle da-
vanın reddedilmesinde usul ve yasaya uygunluk görülmemiştir.
Öte yandan, dar gelirliler için ucuz konut temini amacıyla belediyele-
rin, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 5.maddesine göre gecekondu ıslah
ve tasfiye sahaları içinde bulunan veya bu kanun hükümleri dairesinde
yeniden teşkil edilecek önleme bölgeleri içine rastlayan özel mülkiyet
teki arazi ve arsaları ve bunlar içerisindeki yapı ve tesisleri Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı'nın izni ile kamulaştırma yetkisi mevcuttur.
Ayrıca 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 9.maddesiyle konut, sanayi ve
turizm gereksinimleri ile diğer kamu tesisleri için planlanmış sahalar
içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bun
lar içerisinde veya üzerinde bulunan bina ve diğer tesisleri Arsa Ofi-
si Genel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
yetkili kılınmıştır.
Bu itibarla, dava konusu kamulaştırma işleminde yukarıda değinilen un-
surların varlığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmek üzere ek-
sik incelemeye dayalı İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozul-
masına karar verildi. RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA