kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1991 4986 1990 3321 25/12/1991
 
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE DOĞAN DAHİLİ TEVKİFAT ALACAĞININ,
AYNI YIL İÇİNDE TAHAKKUK EDEN VERGİ BORCUNA MAHSUBU SIRASINDA DAMGA
VERGİSİ ALINMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, 1988 dönemi kurumlar vergisi beyannamesine göre doğan dahi
li tevkifat alacağının, aynı yıl içinde tahakkuk eden vergi borcuna
mahsubu nedeniyle damga vergisi alınıp alınamayacağına ilişkin bulun-
maktadır.
Dosyanın incelenmesinden; yükümlü banka tarafından 1988 yılı kurumlar
vergisi beyannamesine göre doğan dahili tevkifat alacağının aynı yıl
içinde tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi borcuna mahsubunun idare-
den istendiği, bu istemin kabulü üzerine idarece mahsup işleminin ya-
pıldığı ve mahsupta arta kalan miktardaki gelir (stopaj) vergisi borcu
nun yükümlü şirket tarafından 22.5.1989 günlü makbuzla ödendiği, ancak
yapılan bu işlemlerden sonra vergi dairesi müdürlüğünce bankaya bilgi
verilmeden 488 sayılı Kanunun 3.maddesinin 2.fıkrası ve bu kanuna bağ-
lı 1 sayılı tablonun IV. 1/h pozisyonu ile 24.9.1986 günlü 70 no'lu uy
gulama iç genelgesi uyarınca, bankanın alacağı olan 7.099.329.381 lira
nın binde 5 i olan 35.496.646 lira damga vergisi kesildikten sonra ka-
lan 7.063.832.735 liranın 26.5.1989 gün ve 7/23 sayılı düzeltme fişi
ile gelir (stopaj) borcuna mahsup edildiği, kesilen 35.496.646 lira
damga vergisinin 21.3.1990 tarihinde tebliğ edilen ödeme emriyle gelir
(stopaj) vergisi olarak istendiği ve 28.3.1990 tarihinde anılan vergi-
nin ödendiği, ayrıca bu miktar üzerinden hesaplanan gecikme zammının
da bankaca 29.6.1990 gün ve 03/000394, 03/000395 sayılı makbuzlarla ya
tırıldığı, yapılan bu ödemelerden sonra yükümlü bankaca, tahsil olunan
damga vergisi ile gecikme zammının iadesi istemiyle düzeltme şikayet
yoluna başvurulduğu, istemin reddi üzerine Danıştay'a dava açıldığı an
laşılmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1.maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sa
yılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanunda
ki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir
işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya
belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade edeceği belir
tilmiş ve Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tablonun IV.bölümünün h
pozisyonunda da kişiler tarafından belli parayı mutazammun olarak ola-
rak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler
hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara veri
len makbuz senetlerininmezkur dairelere ait nüshalarının binde 5 ora-
nında damga vergisine tabi tutulması öngörülmüştür.
Bu madde hükümlerine göre bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilme
si için bu kağıdın, bir hususu isbat veya belli etmek amacıyla ibraz
edilebilecek şekilde yazılıp imzalanmış olması ve ayrıca kanuna bağlı
1 sayılı tabloya dahil bulunması gerekmektedir. Ancak düzenlenen kağıt
imzalanmış ve ibraz edilebilecek nitelikte bulunsa bile, 1 sayılı tab-
loya dahil değilse damga vergisine tabi tutulması mümkün olmayacaktır.
Ayrıca anılan kanuna bağlı 1 sayılı tablonun IV/1-h pozisyonunda da,
damga vergisine tabi tutulan kağıtlar tek tek sayılmış ve sadece kişi-
ler tarafından resmi dairelere verilecek makbuz ve ibra senetlerinin
vergiye tabi olacağı belirtilmiştir. Mahsup nedeniyle düzenlenen kağıt
lar bunlar arasında sayılmadığı gibi, anılan tablonun diğer pozisyonla
rında da, damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer almamıştır. Zira
mahsup işlemi nedeniyle vergi dairelerince 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nununun 1.maddesinde açıklanan şartları taşıyan bir belge düzenlememek
te, sadece alacaklı olunan miktar, borçlu bulunulan miktardan mahsup
edilmekte, mahsup işlemi yapılırken de Damga Vergisi Kanununa ekli tab
loda yer alan kağıtlardan herhangi biri tanzim edilip imzalanmamakta-
dır.
Olayda da, bankaya iade edilecek miktarın borçlu bulunulan hesaba akta
rılması işlemi (mahsup işlemi) mevcut olup, idarenin bir iç muamelesi
niteliğinde bulunan bu işlem nedeniyle düzenlenen kağıttan damga vergi
si alınması mümkün değildir. Ayrıca mahsup işlemine sebep olan alacak
tahsili ve borcun ödenmesi işlemleri de damga vergisine tabi bulunma-
maktadır.
Bu itibarla Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tablonun IV/1-h pozis
yonuna dayanmak suretiyle, bankanın alacağından binde 5 nisbetinde dam
ga vergisi kesilmesinde, bu miktara gecikme zammı uygulanmasında ve is
temin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca reddinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Maliye Bakanlığı işleminin ipta
line, tahsil edilen damga vergisi ile gecikme zammının iadesine karar
verildi. (DAN-DER, SAYI:84-85) BŞ/SE
VDGK'NUN 25.12.1992 GÜN VE 1992/474 SAYILI KARARIYLA ONANMIŞTIR.
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA