kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 7211 1981 81 08/06/1982
 
1-GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE HAKKINDA AÇILAN CEZA DAVASI SONUCUNDA BE-
RAATINA KARAR VERİLEN DAVACIYA, 657 SAYILI KANUNUN 141.MADDESİ UYARIN-
CA 1/3 TUTARINDAKİ AYLIKLARININ ÖDENECEĞİ,
2-MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DANIŞTAY KARARIYLA YOKLUK
LA SAKATLIĞININ SAPTANMASI ÜZERİNE, GÖREVİNE İADE EDİLEN DAVACIYA AÇIK
TA KALDIĞI SÜRELERE AİT AYLIKLARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK. <
Gece Bekçisi olarak çalışan davacının 28.12.1975 tarihinde görevden u-
zaklaştırıldığı, daha sonra 24.2.1976 tarihinde ise meslekten ihraç e-
dildiği, bu işlem aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulmasına ka-
rar verildiği, 25.10.1976 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı uy-
gulanarak davacının göreve iade edildiği, bilahare de Danıştay Müret-
tep Dairesinin kararıyla işlemin yoklukla sakatlığının saptandığı, da-
vacı hakkında açılan ceza davası sonucunda da beraatine karar verildi-
ği, bu davanında adıgeçenin görevden uzaklaştırıldığı sürelere ait 1/3
tutarındaki aylıkları ile meslekten ihraç edildiği tarihten görevine i
ade edildiği tarihe kadar açıkta kaldığı sürelere ait aylıklarının ö-
denmemesi işleminin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
657 sayılı kanunun 141.maddesinde, görevden uzaklaştırılan ve görevi i
le ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözal
tına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödene-
ceği, bu gibilerin bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlarından
faydalanmaya devam edecekleri, 143.madde de sayılan durumların gerçek-
leşmesi halinde de bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte birinin
kendilerine ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan davalı idarenin meslekten ihraç işleminin Danıştay Mü-
rettep Dairesinin kararı ile yokluğu saptanmış bulunmaktadır. İdarenin
hukuka aykırı işlemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu ve
yokluğunun saptanmasına ilişkin kararın geriye geçerli olarak konusu o
lan idari işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldıracağı
bilinen bir idare hukuku kuralıdır.
Buna göre idarenin davacı hakkında Danıştay Kararına uygun işlemi yap-
maması hizmet kusurunun varlığını göstermektedir.
İdarenin hizmeti kusurlu yürütmesinden doğan zararı ödemekle yükümlü
olmasıda idare hukukunun önemli ilkelerinden biridir.
Açıklanan nedenlerle, görevden uzaklaştırılan ve hakkında açılan ceza
davası sonucunda beraatine karar verilen davacıya, yukarıda anılan hü-
küm uyarınca 28.12.1975-26.2.1976 tarihleri arasında 1/3 tutarındaki
aylıkları ile meslekten ihraç edildiği 26.2.1976 tarihi ile görevine i
ade edildiği 25.10.1976 tarihleri arasında açıkta kaldığı süreye ait
aylıklarının ödenmesi gerektiğinden, aksine tesis edilen işlemin ipta-
line karar verildi.
RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA