kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 96 1990 733 21/01/1991
 
23.12.1985 GÜNÜNDE YAPILAN MADEN ARAMA İZNİ İSTEMİNİN, ALANIN 6309 SA-
YILI YASADAN GELEN HAKLAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞUNDAN REDDİNE İLİŞKİN
İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVAYI, 3213 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1.MADDESİNE GÖ-
RE YASANIN YÜRÜRLÜK GÜNÜNDEN ÖNCE DÜŞMÜŞ MADEN ALANLARINI İDARENİN
İLAN ETTİĞİ, BUNA GÖRE DAVACININ BAŞVURDUĞU ALANIN ARAMALARA KAPALI OL
DUĞUNUN ANLAŞILDIĞI GEREKÇESİ İLE REDDEDEN MAHKEME KARARININ ONANMASI
HK.<
Davacının dilekçesinde belirtilen sınırlar içinde maden arama izni ve-
rilmesi yolundaki başvurusunun istenilen alanın bir kısmının aramalara
kapalı olması nedeniyle reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali
istemiyle açılan davayı; 3213 sayılı yasanın yürürlük gününden önce
herhangi bir nedenle düşmüş maden alanlarının nereleri olduğunun dava-
lı idarece ilan edildiği, yasada belirtilen koşulları taşıyanların bu
yerlerde maden izni almaya hak kazanabileceği, davacının da bu alanla-
ra başvurusunun olanaklı olduğu, davacının başvurduğu alanda ise önce-
likli başka hakların bulunduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde ya-
saya aykırılık olmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İdare Mahkemesi
Kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Uyuşmazlık; 23.12.1985 günlü dilekçe ile maden arama izni verilmesi yo
lunda yapılan başvuru istenilen alanda başka haklar bulunduğundan ma-
den arama izni verilemeyeceği gerekçesiyle reddeden davalı idare işle-
minden doğmuştur.
3213 sayılı yasanın 16.maddesi bir kişiye tüm madenler için bir maden
arama izni verileceği kuralını içermektedir.
Yasanın geçici 2.maddesinde ise; bu yasanın yürürlüğe girdiği yürürlük
te olan maden haklarının, maden izni 6309 sayılı Maden Yasasına göre
hangi maden için verilmişse yalnız o madenler için olmak üzere kaldık-
ları yerden bu yasa kuralına göre sürdürüleceği kuralı ile yasanın 16.
maddesinin yukarıda açıklanan kuralına aykırılık getirilmiştir.
Dava dosyasındaki belge ve bilgilere göre davacının başvurduğu alanda
6309 sayılı yasadan gelen haklar bulunmaktadır. Bu maden hakları hangi
maden için verilmişse alan yalnızca o maden için davacı başvurusuna
kapalı, o maden dışındaki diğer madenler içinse öncelikli başka haklar
yoksa açıktır.
3213 sayılı Yasanın 1.maddesinin yürürlükte olan arama, ön işletme ve-
ya işletme izni verilmiş olanlara başka izin verilmiyeceğine ilişkin
kuralına gelince olayın bu kuralla bir ilgisi yoktur. Çünkü bu kural,
söz konusu yasa uyarınca bir alan için verilen iznin o alandaki tüm ma
denler için geçerli olmasına dayanmaktadır. Oysa dava konusu olayda
tüm madenler için verilmiş böyle bir izin söz konusu olmayıp sadece
6309 sayılı yasa uyarınca belirli madenler için verilmiş ayrı ayrı
izinler söz konusudur. Bu durumda dava konusu olaya 3213 sayılı yasa-
nın geçici 2.maddesinin uygulanması gerekir. Bu maddeye göre 6309 sayı
lı yasadan doğan haklar hangi nedenler için verilmiş sadece o madenler
için geçerli olacağından aynı alanda 6309 sayılı yasadan doğan haklar
ilgililer yönünden saklı kalmak üzere başkalarına 3213 sayılı yasa uya
rınca maden arama izni verilebilecektir.
Bu nedenle 6309 sayılı yasadan gelen haklara ilişkin maden alanı maden
izninde yazılı maden dışında diğer madenlerin aranmasına açık olmasına
karşın bu alanlardaki diğer madenlere de kapalı olduğu varsayılarak da
vacının bu alanları kapsayan maden başvurusunun reddine ilişkin işlem-
de yasalara uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sı gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA