kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1994 4102 1992 3140 22/09/1994
 
3201 SAYILI YASANIN 55.MADDESİNİN DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ VE 311 SAYILI KHK
İLE DEĞİŞİK HÜKMÜNDE MASTER'İN RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ YO-
LUNDA BİR HÜKME YER VERİLMEDİĞİNDEN KOMİSER OLAN DAVACININ YAPMIŞ OLDU
ĞU MASTER EĞİTİM SÜRESİNİN RÜTBE TERFİİNDE DEĞERLENDİRİLMEYEREK YASAL
5 YILLIK BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADIĞI ANLAŞILAN DAVACININ RÜTBE TER-
Fİİ SINAVINA ÇAĞRILMAMASI YOLUNDAKİ İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI
ĞI HK.<
Komiser olarak görev yapan davacı, 23.6.1987 tarihinde Ankara Üniversi
tesi TÜrk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yaptığı masterın eğitim süresi-
nin rütbe terfiinde değerlendirilmesi ve rütbe terfilerinin master eği
timine göre yeniden düzenlenmei isteğiyle yaptığı başvurusunun cevap
verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava aç-
mıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; davacının master öğrenimini tamamladığı
1987 yılında yürürlükte olan haliyle 3201 sayılı Kanunun 55.maddesinde
ve Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Tüzükte
ilgililerin master öğreniminde geçen sürelerinin rütbe terfiinde değer
lendirileceği yolunda bir hükme yer verilmediği, sözü geçen Yasanın
olay tarihinde yürürlükte olan 311 sayılı KHK. ile değişik aynı madde-
sinde bu kez komiserlikte bekleme süresinin 5 yıl olduğunun, master ve
askerlikte geçen sürelerin rütbe kıdeminde değerlendirilmeyeceğinin
hükme bağlandığı, olayda; 1984 yılında Polis Akademisini bitirdikten
sonra davacının 19.6.1984 tarihinde komiser yardımcılığı 19.6.1987 ta-
rihinde de komiser rütbesine yükseltildiği ve 13.8.1987 - 1.4.1988 ta-
rihleri arasında kısa dönem askerlik yaptığı, 19.6.1990 tarihinde komi
serlikte 3 yıllık bekleme süresini dolduracağından başkomiserliğe ter-
fi etmesi gerekmekte ise de, 29.2.1988 tarihinde yürürlüğe giren 311
sayılı KHK. ile 3201 sayılı Yasanın 55.maddesinde değişiklik yapılarak
bekleme süresinin 5 yıla çıkarıldığı ve askerlik hizmetinin rütbe ter-
fiinde sayılmayacağının belirtildiği, bu durumda davacının 19.2.1993
tarihinden sonra başkomiserlik rütbe terfii sınavına çağrılması gerek-
tiği, ancak 3748 sayılı Yasa ile sözü edilen Yasanın 55.maddesinin yi-
ne değiştirildiği ve bekleme süresinin 3 yıla indirildiği, bu durum
karşısında davacının komiserlikte bekleme süresini doldurduğunun ve sı
nava çağrılması gerektiğinin açık olduğu, bu açıklamalar çerçevesinde
3201 sayılı Kanunun 55.maddesinin deişmeden önceki ve 311 sayılı KHK.
ile değişik hükmünde master'in rütbe terfiinde değerlendirileceği yo-
lunda bir hükme yer verilmediğinden davacının yapmış olduğu master eği
tim süresinin rütbe terfiinde değerlendirilmemesi ve olay tarihinde yü
rürlükte olan mevzuata göre komiserlikte öngörülen 5 yıllık bekleme sü
resini tamamlamaması nedeniyle rütbe terfii sınavına çağrılmaması yo-
lunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
dava reddedilmiştir.
Davacı, 311 sayılı KHK. ile 3201 sayılı Yasanın 55.maddesi değişmeden
önce ilgililerin master eğitiminin idarece rütbe kıdeminde değerlendi-
rildiğini, bu hususun mahkemece araştırılmadığını, değişiklikten önce
master yapması nedeniyle bunun rütbe terfiinde değerlendirilmesi gerek
tiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek
bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 11.2.1992 günlü,
1992/62 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA