kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1612 1986 628 27/06/1986
 
HAC SEYAHATİN DE TURİSTİK SEYAHAT OLDUĞU HK. <
Uyuşmazlık, mükellef adına hayat standardı esasına göre tahakkuk etti-
rilen gelir ve mali denge vergisi ile kesilen kusur cezasına karşı açı
lan davayı; hac seyahatinde 193 sayılı Kanunun mükerrer 116.maddesinin
6.bendinde sayılan turistik seyahat olarak kabul edilmesi gerektiği ge
rekçesiyle reddederek tarhiyatın tasdikine karar veren Antalya Vergi
Mahkemesinin 27.11.1984 gün ve 1984/816 sayılı kararına karşı yapılan
temyiz başvurusunu reddeden Danıştay Dördüncü Dairesi kararının; hac
seyahatının turistik amaçla seyahat olmadığı ileri sürülerek düzeltil-
mesi isteğinden ibarettir.
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Ku-
rulları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yolu
na başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
54.maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunması halinde mümkün olup
karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen sebepler bunlardan hiçbirine
uymadığından düzeltme isteğinin reddine karar verildi.RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA