kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 2475 1982 3228 05/12/1983
 
KAÇAKÇILIKTA KULLANILDIĞINDAN BAHİSLE EL KONULUP TEMİNAT KARŞILIĞINDA
SAHİBİNE TESLİM EDİLEN, DAHA SONRA CEZA MAHKEMESİNCE MÜSADERESİNE KA-
RAR VERİLEN ARACIN, YATIRDIĞI TEMİNATIN İRAT KAYDI SURETİYLE SAHİBİNE
VERİLMESİ OLANAKSIZ OLUP; MEVZUATTA BELİRTILEN BİÇİMDE TASFİYE EDİLME-
Sİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava; suç tarihindeki değeri olan 120.000 lirayı Gümrükler Başmüdürlü-
ğüne teminat olarak yatırarak teslim aldığı kamyonun, Ağır Ceza Mahke-
mesinin kararıyla müsaderesine karar verilmesi ve bu kararın kesinleş-
mesi üzerine Gümrükler Başmüdürlüğüne vekili aracılığıyla yaptığı "oto
nun suç tarihindeki serbest piyasa değerinin saptanarak taraflarına
bildirilmesi, mahkemece tesbit edilen değer olan 120.000 lira azsa far
kını Gümrüğe ödeyecekleri, bundan sonra mezkur teminatın Gümrükçe irad
kaydedilmesi ve mezkur vasıtanın Gümrük ve Tekel Bakanlığıyla ilişiği-
nin kesilmesi" yolundaki başvurularının reddine ilişkin olan Gümrükler
Başmüdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun 48.maddesi "Ka-
çakcılıkta kullanılan nakil vasıtaları ve kaçak maddelerin yapılmasın-
da kullanılan alet ve edevat her nerede ve kimin tarafından tutulursa
tutulsun zaptolunarak taallük ettiği idareye derhal teslim olunur. İda
re, zaptedilip muhafazası külfet ve masrafı mucip olan bu gibi nakil
vasıtalarını mahalli hükümet marifetiyle ve arttırma ile sattırabilir"
hükmünü; Aynı kanunun 2419 sayılı kanunla değişik 24.maddesi, "... 48.
maddeye göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıta
ları hakkında da, bunlara ilişkin müsadere kararı kesinleştikten sonra
1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141.maddesi hükümleri uygulanır."
hükmünü getirmiştir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 2419 sayılı yasayla değişik 141.maddesi
ise; "140.maddede yazılı eşyanın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren üç ay içerisinde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlana-
cak bir tüzükte belirlenecek şekil, usul ve esaslar içerisinde tasfiye
edileceğini hükme bağlamıştır. 1615 sayılı Kanunun 140.maddesinde yazı
lı eşyalar arasında, 3.bentte "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi-
ne dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya" da yer almaktadır.
9.7.1981 gün ve 17395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrüğe Terkedi
len, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine ilişkin
Tüzüğün 1.maddesinde, "Gümrüğe terkedilen, terkedilmiş sayılan, müsade
re edilen ya da bekletilmesi sakıncalı görülen eşyanın tasfiyesine i-
lişkin şekil, usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir." denilmekte-
dir. Aynı Tüzüğün 2.maddesinin 111.bendinde, bu tüzük hükümlerine göre
tasfiye edilecek eşyalar arasında "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta-
kibine Dair Kanunda tasfiyesi öngörülen eşya" da gösterilmiştir. Söz
konusu tüzüğün tasfiye yollarına ilişkin 3.maddesi ise "Tasfiye edile-
cek eşya, 1615 sayılı yasanın 2419 sayılı yasa ile değişik 141.maddesi
nin 1-a bendinde öngörülen koşullarla bu tüzüğün 6.maddesi hükümleri
gereğince genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadi teşebbüsleri
ne tahsis olunur.", "Tahsis edilmeyen ya da tahsis edildiği halde alın
mayan eşya, satış yoluyla tasfiye olunur." "Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca parakende olarak satılacağı belirtilenler dışında kalanlarla bu Tü-
zükte açık artırma yoluyla satılacağı öngörülen eşya ve taşıt araçları
bu yolla satılır." hükümleri getirmiştir.
Yukarıda belirtilen yasa ve tüzük hükümleri karşısında; Ağır Ceza Mah-
kemesinin kararıyla müsadere edilen kamyonun ne şekilde tasfiye edile-
ceği düzenlenmiş olduğundan ve idarece bu düzenlemelerin dışında her-
hangi bir işlem tesis edilemeyeceğinden; anılan kamyonun, davacının
iddia ettiği gibi 649 sayılı genelge uyarınca teminatının irad kaydedi
lerek ilişiğinin kesilmesi olanaksızdır.
Açıklanan nedenlerle; Gümrükler Başmüdürlüğünün kararında Kanun ve Tü-
zük hükümlerine aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar veril-
di.
(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA