kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 506 1987 471 31/03/1987
 
TODAİE KAMU YÖNETİMİ UZMANLIK PROĞRAMINA KATILAN KAYMAKAMA YEVMİYE
VERİLMESİ GEREKECEĞİ, BU KONUDA İLGİLİ BAKANLIKÇA YÖNETMELİK DÜZENLE-
NİP DÜZENLENMEMESİ, YA DA BU YÖNETMELİĞİN SAYIŞTAY'IN DENETİMİNDEN
GEÇMEMESİ HUSUSLARININ YASAL DÜZENLEMEYİ BERTERAF EDEMEYECEĞİ HK.<
TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Proğramına katılan davacı, kurs yevmiye-
lerinin ödenmemesine ilişkin işlemin iptali ile, tahakkuk eden yevmiye
lerinin ödenmesi istemi ile dava açmıştır. İdare Mahkemesi; TODAİE Ka-
mu yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Proğramı yönetmeliğinin 2.maddesinde
proğramın amacının belirtildiği, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37.mad
desinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışın
da açılan kurs ve okullara gönderilenlere bu kanuna göre geçici görev
gündeliği verileceğinin hükme bağlandığı, İçişleri Bakanlığı Hizmet
İçi Eğitim Yönetmeliğinde TODAİE eğitiminin de yer aldığı ve 42.madde-
sinde eğitime katılanların gidiş-dönüş ücretleri ile kurs yevmiyeleri-
nin 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile her yıl Bütçe Kanunu Hükümlerine
göre hesaplanıp ödeneceğinin belirtildiği, bu durumda yönetmelik kap-
samında bir eğitime katılan davacıya kurs yevmiyelerinin de ödenmesi
gerektiği gerekçesiyle iptal kabul kararını vermiştir. Davalı İdare
6245 sayılı kanunun 18.maddesine göre ödeme yapmanın mümkün olamayaca-
ğını, İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 42.maddesi
Sayıştay incelemesinden geçmediği için bu maddeye dayanılarak herhangi
bir mali ödeme yapılamıyacağını ileri sürerek, Mahkeme kararının tem-
yizen incelenip, bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. İdare Mahkemesi kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule
uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı gibi; mes-
leki bilgilerini arttırmak maksadıyla vazife mahallerinden başka mahal
lerde açılan kurslara gönderilenlere yevmiye verileceği, esasen 6245
sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiş olduğundan, bu hususun yeniden
yönetmelikle düzenlenmiş olup olmaması, ya da bu yönetmeliğin 832 sa-
yılı Sayıştay Kanununun 105.maddesi uyarınca mali konulardaki düzenle-
meler açısından Sayıştay denetiminden geçmesi gerekirken bu usule uyul
mamış olması, sonucu değiştirmeyip, ödemeye engel teşkil edemez. Öte
yandan 6245 sayılı Kanunun 18.maddesi (a) bendi hükmünde dava konusu
uyuşmazlıkla bir ilgisi olmaması nedeniyle, olaya tatbiki mümkün bu-
lunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan Mahkeme kararının bu
gerekçelerin de ilavesi suretiyle onanmasına karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA