kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 267 1998 109 30/04/1999
 
FATURADA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSMİNİN VE HESAP NUMARASININ YA-
ZILMAMASININ FATURANIN DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI İÇİN YETERLİ OLMADIĞI,
İŞYERİ KAPATMA CEZASINA DAYANAK ALINAMAYACAĞI HK.<
Çeşitli tarihlerde yapılan denetimlerde belge düzenine uymadığı üç kez
saptanan davacıya ait işyerinin, işlemin tebliğ tarihinden başlayarak
üç gün kapatılacağı duyurulmuştur. Vergi mahkemesinde dava açan yüküm-
lü, işyeri kapatma cezasına ilişkin işlemin iptalini istemiştir.
Davayı inceleyen vergi mahkemesi işyeri kapatma cezası için ge-
rekli tüm unsurların oluşmadığı gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danış-
tay Üçüncü Dairesi, ... günlü, 1996/4320 sayılı kararıyla; 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü maddesinde, 353 üncü maddenin 1
inci ve 2 nci bentlerinde yazılı belgelerin düzenlenmediğinin veya
kullanılmadığının üç kez tespitinin arandığı, olayda işyeri kapatma
cezası uygulanmasına neden olan üç ayrı tarihte yapılan tespitler üze-
rine özel usulsüzlük cezaları kesildiği anlaşıldığından, bu cezalara
karşı dava açılıp açılmadığı, açılmışsa sonuçları araştırılmadan, tes-
pitlerden birinin usulüne uygun bulunmadığına dayanılarak işlemin ip-
tali yolunda verilen kararı hukuka aykırı görmüş ve bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve
1997/1121 sayılı kararıyla; işyeri kapatma cezasına dayanak alınan
tespitlerden birinci ve ikinci tespitle ilgili tutanaklarda yazılı
eksikliklerin, tutanağa konu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasını
gerektirmediği gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı, vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edil-
miş, işyeri kapatma cezasının kaldırılması yolundaki kararın yasaya
aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
1994 yılında üç kez belge düzenine uymadığı yolunda düzenlenen
tutanaklara dayanılarak davacının işyerinin kapatılmasına ilişkin iş-
lemi hukuka aykırı görerek işyeri kapatma cezasını kaldıran vergi mah-
kemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 27 nci mad-
desiyle eklenen Mükerrer 354 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; yetki-
lilerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgele-
rin kullanılmadığı veya bulundurulmadığının bir takvim yılı içinde üç
ayrı kez tespiti halinde mükelleflerin işyerlerinin, Maliye Bakanlığı
kararı ile bir haftaya kadar kapatılabileceği kabul edilmiş, üçüncü
fıkrasında ise işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için birinci
fıkrada belirtilen belgelerin kullanılmadığı veya bulundurulmadığının
ikinci kez tesbiti üzerine yükümlünün bir yazı ile uyarılması ve te-
kerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olma-
sı önkoşuluna yer verilmiştir.
Belirtilen kural karşısında; yargı yerlerince aynı tespitlere
göre kesilen özel usulsüzlük cezasının tespitin yetersizliği nedeniyle
kaldırılmış olması hali dışında, belge kullanmama veya bulundurmama
eyleminin üç kez tespit edilmesinin işyeri kapatma cezası uygulanması-
na yeterli olduğu, bu tutanaklara dayanılarak kesilen özel usulsüzlük
cezalarının dava konusu edilip edilmemesinin, işyeri kapatma cezasına
herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla
aynı eylemler nedeniyle yükümlüler adına özel usulsüzlük cezaları ke-
silmiş olup da bu cezaların dava konusu edilmediği veya açılan davala-
rın reddedildiği durumlarda, işyeri kapatma cezasına karşı açılan da-
vaların, eylemlerin saptandığı tutanakların bu cezaya dayanak yapıla-
bilecek nitelik taşıyıp taşımadıklarının incelenmesinden sonra sonuç-
landırılması gerekmektedir.
Dosyada bulunan ve işyeri kapatma cezasına dayanak yapılan tes-
pitlere ilişkin tutanaklardan ikisinde faturada alıcının bağlı olduğu
vergi dairesi ve hesap numarasının, üçüncüsünde ise faturada davacının
adresinin ve hesap numarasının yazılmadığı saptanmıştır.
Faturada alıcının bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünün adı
ve hesap numarası ile davacının adresi ve hesap numarasının yazılmama-
sı, faturanın düzenlenmemiş sayılmasını gerektirmeyen şekli eksiklik-
lerdendir.
İşyeri kapatma cezasının kaldırılması yolundaki ısrar kararında
bu nedenlerle hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin reddi-
ne, karar verildi.
X - K A R Ş I O Y
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin 3 üncü fık-
rasında, bu Kanunla veya Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı konu-
larda yaptığı düzenlemelerle kullanma zorunluluğu getirilen belgelerde
zorunlu bilgilerin bulunmamasının belgenin hiç düzenlenmemiş sayılma-
sını gerektireceği; aynı Kanunun 230 uncu maddesinde de, faturada dü-
zenleme tarihinin düzenleyenin adının, varsa ticaret ünvanı ile iş ad-
resinin, bağlı bulunduğu vergi dairesinin ve hesap numarasının, müşte-
rinin adının, ticaret ünvanı ve adresinin, varsa vergi dairesi ve he-
sap numarasının bulunmasının zorunlu olduğu; irsaliyelerde de bu bil-
gilerin bulunması gerektiği açıklanmıştır.
Bu düzenlemeler karşısında; alıcının adresini, bağlı olduğu
vergi dairesi ve hesap numarasını taşımayan ve faturayı düzenleyenin
adresi ve hesap numarasını içermeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sa-
yılması zorunludur.
İşyeri kapatma cezasının kaldırılması yolundaki ısrar kararının
bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA