kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 297 1982 6059 08/02/1985
 
10 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM OLMAKLA MEMUR OLMA KOŞULLARINDAN BİRİNİ
KAYBEDEN DAVACININ CEZASI ERTELENMİŞ OLSA BİLE GÖREVİNE SON VERİLMESİ
GEREKTİĞİ HK.<
İlkokul öğretmeni olan davacının, mahkum olarak memur olma şartını kay
bettiği gerekçesiyle görevine son verilmesi işleminin iptali isteğin-
den ibarettir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendi 5.fıkra-
sı; Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında
"Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile
zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı
bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak hükmünü getir-
miş ve aynı kanunun 98.maddesinin (B) bendinde ise, memurluğa alınma
şartlarından herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılan veya me
murlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde
memuriyetin sona ereceği belirtilmiş bulunmaktadır.
Davacının, Asliye Ceza Mahkemesince 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçun
dan 10 ay hapis 2500 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine ve ceza-
nın teciline karar verildiği ve hükmün kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bendinin 5.fıkrasında mut
lak olarak hükümlü bulunmama şartı konulmuş, cezanın tecili halinde
mahkumiyetin ortadan kalkmış sayılacağı yolunda bir ayırım yapılmamış-
tır.
Esasen tecil edilen bir ceza hükümlülüğü ortadan kaldırmayıp sadece
hükmolunan cezanın infazını belirli bir süre ertelenmesi gibi hukuki
bir sonuç doğurur.
Bu durumda, memur olma şartlarından "hükümlü olmama" şartını kaybeden
davacının, yukarıda sözü geçen madde hükmüne uygun olarak görevine son
verilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar
verildi. (MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA