kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1993 6088 1992 2288 29/12/1993
 
3656 SAYILI YASANIN 3/4.MADDESİNE GÖRE YAPILAN YABANCI DİL SINAVINI
BAŞARMIŞ OLANLARA, YABANCI DİL BİLGİSİ TESPİTİ YAPILMAKSIZIN YABANCI
DİL TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan davacı, yabancı dil
bilgisi tesbiti yapılmaksızın kendisine yabancı dil tazminatı ödenmesi
için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava
açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; davacının davalı idareye başvurduğu tarihte
yürürlükte olan 375 sayılı KHK'nin 2.maddesinde bazı kamu personelin-
den yabancı dil bilenlere yabancı dil tazminatı ödeneceğinin ve
30.6.1939 günlü, 3656 sayılı Yasanın 3/H.maddesine göre yapılmış olan
sınavı başarmış olanların yabancı dil bilgisi tesbiti yapılmaksızın bu
tazminattan yararlanacaklarının hükme bağlandığı; anılan maddeyi de-
ğiştiren 418 sayılı KHK.'nin 38.maddesi ile de, 3656 sayılı Yasanın
3/H.maddesi uyarınca yapılan sınavı başaranların yabancı dil bilgisi
seviyelerinin, sözkonusu sınava girmelerine gerek kalmaksızın (C) dü-
zeyinde kabul edileceğinin kurala bağlandığı; dava dosyasının incelen-
mesinden; davacının, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Mü-
dürlüğünce İngilizce dilinden Yönetmeliğe göre 1971 yılında yapılan
sınava girerek başarılı olduğunu ve kendisine Devlet Ybancı Dil İmti-
hanı Başarı Belgesinin verildiğini ileri sürerek, bu başarı belgesine
göre kendisine yabancı dil tazminatı ödenmesi için davalı idareye baş-
vurduğu ve bu başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davayı açtığı-
nın anlaşıldığı; adıgeçenin, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksekoğretim
Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğüne yaptığı başvuru
üzerine bu Genel Müdürlükçe gönderilen yazı ile davacının Mayıs 1971
tarihinde 3656 sayılı Yasanın 3/H.maddesine göre yapılan yabancı dil
sınavına İngilizceden girdiği ve 10 üzerinden 7 puan alarak başarılı
olduğunun bildirildiği; ayrıca İdare Mahkemesinin 1991/273 sayılı dava
dosyasında emsal bir durum nedeniyle verilen ara kararına Milli Eğitim
Bakanlığınca gönderilen yanıt ekindeki belgenin, davacının sınavı ka-
zandığına ilişkin belge ile aynı olduğunun görüldüğü; bu durumda, da-
vacının 3656 sayılı Yasanın 3/H maddesine göre yapılmış olan sınava
girdiği ve başarılı olduğu sonucuna varıldığından idarece tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem ip-
tal edilmiştir.
Davalı idare, davacının girdiği sınavla ilgili 10.6.1971 tarihli bel-
gedeki "İngilizce dilinden, yönetmeliğine göre yapılan imtihana gire-
rek başarmıştır." ifadesinde yer alan yönetmelik deyiminin 3656 sayılı
Yasa ile bağlantısının belli olmadığını; 3656 sayılı Yasanın, 657 sa-
yılı Yasanın 237.maddesinin 31.7.1970 günlü, 1327 sayılı Yasa ile de-
ğişik (b) fıkrasıyla yürürlükten kalkmasıyla, sözü edilen Yasanın 3/H
ve 5.madde hükümlerinin uygulama alanının kalmadığını, bu durumda,
1971 yılında hangi amaçla yabancı dil sınavına girdiği anlaşılamayan
davacının yabancı dil tazminatından yararlanmasının mümkün olmadığını
öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozul-
masını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. İzmir 2.İdare Mahkemesince verilen 21.11.1991 günlü,
E:1990/1271, K:1991/969 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve
usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığın-
dan temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar veril-
di.
(SE/MT)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA