kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 3312 1984 3683 13/12/1985
 
İŞLETMEDE KULLANILAN BÜRO MALZEMELERİ İKTİSADİ VE TEKNİK BAKIMDAN BÜ-
TÜNLÜK ARZETTİKLERİNDEN DEĞERLERİ TEK OLARAK 1000 LİRADAN AZ OLSA BİLE
AMORTİSMAN YOLUYLA İTFA EDİLEBİLECEĞİ SİNEMA POZİTİF FİLMİ İLE BUNA
AİT BASKI BEDELLERİNE AMORTİSMAN AYRILMASI GEREKTİĞİ VE İŞLETMENİN
FESHEDİLDİĞİ SENEDE AMORTİSMAN AYRILABİLECEĞİ, DİĞER TARAFTAN REKLAM
RESMİ, AFİŞ GİBİ MATERYALLERİN BEDELLERİNİN İSE GİDER YAZILACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, mükellef adına 1974 takvim yılı için ikmalen salınan gelir
vergisi ile kesilen kaçakcılık cezasını, işletmeye büro malzemesi ola-
rak alınan eşyalar için ödenen 16.692,60 lira gider olarak gösterilmiş
ise de, işletmede kullanılan büro malzemeleri 213 sayılı Kanunun 313
ve 320.maddeleri hükümleri uyarınca iktisadi ve teknik bakımdan bütün-
lük arzedeceğinden tek tek değerleri 1000 liradan az olsa bile 16.692.
60 liranın amortisman yoluyla itfa ile 1001 liranın tenzilinden sonra
kalan 15.691.60 liranın dönem kazancına ilavesinin yerinde olduğu, rek
lam resmi, afiş, lobi gibi işletmede rastgele yerlere asılan ve kısa
bir müddet sonra kaybolan, yırtılan materyal bedellerinin gider yazıl-
ması yerinde olup 120.000 liranın amortisman yolu ile itfaı düşünülemi
yeceğinden gider yazılan 120.000 liranın dönem kazancına ilavesinde
isabet görülmediği, işletme tarafından satın alınan sinema pozitif fil
mi ve buna ait baskı bedellerinin gider olarak gösterilmesinde isabet
olmadığı ve amortisman yoluyla itfaı gerektiği ancak, pozitif filmin
alınışı 31.12.1974 tarihli olup aynı tarihte Yeni Omay Film Ortaklığı-
nın devredilmesi nedeniyle hiç kullanılmadan işletmeden çıktığı için
amortisman ayrılması uygun olmıyacağından 149.447.10 liranın dönem ka-
zancına ilavesinin yerinde olduğu, işletmenin feshi senesinde filimler
için amortisman ayrılması 213 sayılı Kanunun 313.maddesi hükmü gereği
olup ayrılan 653.100 liralık amortisman bedelinin matraha ilavesinde
isabet görülmediği gibi iktisadi kıymetlerin devri halinde mukayyet
değerinden düşük bedelle satılması mümkün bulunduğundan ve devir fatu-
rasına itibar etmek gerekeceğinden fark 46.000 liranında matraha ilave
sinin yerinde görülmediği gerekçesiyle 165.138.70 lira matrah farkın-
dan mükellef hissesine isabet eden kısma göre tadilen onayan İtiraz
Komisyonu kararının bozulması isteğinden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından taraf davalarının vergi aslına
ilişkin kısmının oybirliği, cezaya ilişkin kısmının ise oyçokluğuyla
reddine karar verildi.
AYRIŞIK OY:
İkmalen salınan vergiye ve bu vergiye bağlı olarak kesilen cezaya daya
nak alınan matrah farkının yükümlünün defter ve belgelerinden çıkarıl-
mış olması yükümlüye vergi kaçırma kasdı izafesini imkansız kılacağın-
dan kusur cezasına çevrilmesi gerekeceği görüşü ile kararın kaçakcılık
cezasının onanmasına ilişkin kısmına katılmıyorum.

BŞ/EK


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA