kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 2332 1982 5816 11/06/1981
 
TEMYİZ KOMİSYONUNDAN İNTİKAL EDEN VE VERGİ VE CEZA MİKTARI 75.000 Lİ-
RAYI AŞMAYAN UYUŞMAZLIKLARIN BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GE-
REKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, yükümlü adına salınan Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisinin
kaldırılması istemiyle yapılan itirazı, takdir komisyonu kararına kar-
şı yapılmış bir itiraz kabul ederek incelenmeksizin reddeden itiraz
komisyonu kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden takdir komisyonu kararına dayalı ola-
rak yükümlü adına tarh edilen verginin takdir komisyonu kararı ile
birlikte yükümlüye aynı gün tebliğ edildiği ve yükümlünün itiraz di-
lekçesinde takdir komisyonu kararının tarih ve numarasını yazmasına
karşın tarhiyatın kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun olay tarihinde yürürlükte olan 383.
maddesi itiraz incelemelerine itirazın süresi içinde yapılıp yapılma-
dığına, itiraznamenin şeklen tamam olup olmadığına, olayın itiraza
mevzu teşkil edip etmediğine bakmakla başlayacağını ve şekil eksiklik-
lerinin usule ait yeni bir muamele yapılmadan itiraz edene düzelttiri-
leceğini hükme bağlamıştır.
Bu durumda yükümlünün verginin kaldırılması istemiyle yaptığı itirazda
tebliğ edildiği tartışmasız olan ihbarnamenin tarih ve numarasının
vergi ve cezanın miktarını yazmamış olması şekil noksanlığı kabul edi-
lerek tamamlattırılması gerekirken tetkiksiz reddedilmesinde hukuka
uyarlık görülmemiştir.
Diğer taraftan, 2576 sayılı yasanın geçici 11.maddesinin (a) bendi, bu
kanunun 7.maddesi gereğince tek hakim tarafından çözümlenebilecek ni-
telikte olan ve vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte Ver-
giler Temyiz Komisyonunda bulunan dosyaların yetkili bölge idare mah-
kemelerine gönderileceğini ve bu mahkemelerce sonuçlandırılacağını
hükme bağlamış aynı yasanın 7.maddesinin 2.fıkrasında da her türlü
vergi, resim, harç ve benzer mali yükümler ve bunların zam ve cezaları
toplamı 75.000 lirayı geçmeyen tarhlara karşı açılan davaların Vergi
Mahkemesi Hakimlerinden biri tarafından çözümleneceğini belirlemiş
bulunmaktadır.
Uyuşmazlık konusu Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi tarhiyatını oluş-
turan matrah 55.000 lira olduğuna göre, vergi ve cezalar toplamınında
75.000 liralık tarh sınırını geçemiyeceği anlaşıldığından anılan geçi-
ci 11.maddenin 1/a bendi uyarınca uyuşmazlığın yetkili Bölge İdare
Mahkemesince sonuçlandırılması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı yasanın 15.maddesinin 1/a bendi uya-
rınca dosyanın çözümü yargı yetkisi içinde bulunan Bölge İdare Mahke-
mesine gönderilmesine karar verildi.


(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA