kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 2875 1994 657 15/06/1994
 
222 SAYILI YASANIN 61.MADDESİ UYARINCA KAHVEHANE, KIRAATHANE GİBİ UMU-
MA AÇIK YERLER VE İÇKİLİ YERLER AÇILAMAYACAK OLAN OKUL VE TESİSLERİNİN
YÜZ METRE CİVARININ ETKİLEŞİM MESAFESİ OLARAK HESAPLANMASI GEREKTİĞİ
HK.<
Dava; kahvehane işletmesi için izin verilmesi yolundaki davacı başvuru
sunun, kahvehane olarak işletilecek yerin yakınındaki ilkokula yüzmet-
reden daha az mesafede bulunduğundan bahisle yer bakımından sakıncalı
görülerek reddine ilişkin davalı idare işlemin iptali istemiyle açıl-
mıştır.
Ankara 3.İdare Mahkemesi; yapılan keşif ve bilirkişi incelemesiyle kah
vehane olarak işletilecek yerin kapısından itibaren, bahçe içindeki
ilkokul binasının kapısına kadar olan mesafenin yüzmetrenin üzerinde
bulunduğu, dolayısıyla 222 sayılı Yasanın 61.maddesi kapsamında davacı
başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava ko-
nusu işlemi iptal etmiştir.
Davalı İdare; okul binasının bahçe içinde bulunması halinde yüz metre-
lik mesafenin bahçe duvarı giriş kapısı itibariyle hesaplanması gerek-
tiği savıyla anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını
istemektedir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 254 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1.maddeiyle değişik 61.maddesinde; okul ve tesislerinin
bulunduğu yerin yüz metre civarında kahvehane, kıraathane gibi umuma
açık yerlerin açılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.
İdare davacının kahvehane olarak işletmek istediği yerin kapısıyla, ya
kınındaki Piyale Paşa İlkokulu'nun bahçe duvarının giriş kapısı arasın
daki mesafeyi 82 metre olarak bulmuş; mahkeme kararına dayanak alınan
bilirkişi raporunda da anılan mesafe 83.90 metre ölçülmüş olmakla bir-
likte bilirkişinin kişisel kanaati doğrultusunda, bahçe kapısıyla bah-
çe içindeki okul binasının giriş kapısı arasındaki mesafe de ölçülmüş
ve mahkeme; kahvehane olarak işletilecek yerin kapısıyla bahçe içinde-
ki okul binasının kapısı arasındaki toplam 111.10 m.mesafeyi gözönünde
bulundurmuştur.
222 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan 61.maddesi hükmü uyarınca kahve-
hane açılamayacak olan okul ve tesislerinin yüz metre civarının, etki-
leşim alanı olarak hesaplanması zorunlu olup; bu hesaplamada kahvehane
ile okulun bahçe duvarının arasındaki mesafenin gözönüne alınması ge-
remektedir.
Davacının kahvehane olarak işletmek istediği yerin, Piyale Paşa İlkoku
lunun bahçe duvarına yüz metreden daha az mesafede bulunduğu sabit ol-
duğundan, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında huku-
ki isabet görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle davalının temyiz istemini kabulüne, Ankara 3.İda-
re Mahkemesinin 11.10.1993 gün 1993/1115 sayılı kararının bozulmasına
karar verildi.

ŞT/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA