kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 3018 1982 1654 12/11/1984
 
KİRACI TARAFINDAN YAPILAN İLAVE NEDENİYLE MAL SAHİBİ ADINA 6785 SAYILI
İMAR KANUNUNUN 20.MADDESİNE İSTİNADEN PARA CEZASI VERİLMEYECEĞİ HK. <
Dava, taşınmazda ruhsatsız olarak yapılan inşaata durdurma işlemine
karşın devam edilmesi nedeniyle durdurmadan sonra eklenen bölümlerin
maliyet bedeli kadar para cezası ile yıkım ücreti olan ... liranın
6785 sayılı yasanın 20. ve 54.maddeleri uyarınca davacıdan alınmasına
ilişkin belediye encümeni kararının davanın özeti bölümünde belirtilen
nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
6785 sayılı Yasanın 19 ve İmar Tüzüğünün 9.maddelerinde ruhsat ve ekle
rine aykırı olduğundan veya ruhsatsız başlanmış bulunmasından dolayı
Yasaya göre durdurulması gereken yapıların o andaki inşaat durumunun
Belediye Fen adamları, bunların bulunmadığı yerlerde belediyece dışarı
dan görevlendirilmiş veya görevlendirilecek ehliyetli kişiler tarafın-
dan tutanakla saptanarak yapının mühürleneceği ve bu tutanağın birer
tanesinin mal sahibi ile sorumlu fen adamına, bir tanesininde Belediye
Başkanlığına verileceği aynı yasanın 20.maddesinde de durdurma emrinin
tebliğ edilmesinden sonra yapı sahiplerince hiçbir şekilde inşaata de
vam edilemiyeceği, inşaata devam edilmesi halinde, durdurma emrinin
tebliğinden sonra yapılmış olan bölümlerden belediyece saptanacak mali
yet bedeli kadar para cezası alınmasına belediye encümenince karar ve-
rileceği kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; mülkiyeti Amerikan Bord Heyetine ait
yapıya kiracı tarafından ruhsatsız olarak yapılan ilave inşaatın Ameri
kan Bord Heyetinin şikayeti üzerine belediyece mühürlenerek durduruldu
ğu ve durdurmadan sonra inşaata devam edildiği saptanarak devam eden
bölümlerin maliyet bedeli ile yüküm ücretinin Amerikan Bord Heyetinden
alınmasına belediye encümenince karar verildiği anlaşılmış olup, ruh-
satsız olarak inşaatı yapan kiracı yerine esas yapıya sahip olan dava-
cının sorumlu tutulması 6785 sayılı Yasanın 20.maddesine aykırı düştü-
ğünden dava konusu belediye encümeni kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle belediye encümeni kararının iptaline karar veril-
di.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA