kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1963 61 1963 62 05/06/1963
 
ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞINA HİBE EDİLEN TAŞITIN, 237 SAYILI YASA HÜ-
KÜMLERİNE GÖRE BU MAKAMLARCA VE BU HİZMETLERDE KULLANILMASINDA YASAYA
AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.(*)<
237 sayılı Taşıt Kanununun 4,5 ve 6.maddelerinde, taşıt tahsis edile-
cek zat, makam ve hizmetler ve taşıtın cins ve şekli tahdidi olarak
tayin ve tasrih edilmiş olduğuna göre bu yoldan bunların dışında bir
tahsis ve istimal tarzı mümkün olmamakla beraber, (çeşitli yardım yol-
ları ile gelen her türlü taşıtlar tahsis olundukları hizmetlerde bu
Kanun hükümlerine göre kullanılır.) şeklindeki 17.madde ile istisnai
bir tahsis yolu kabul edilmiştir ki bu suretle temin olunan taşıtların
da hibe edenin iradesine göre tahsis olundukları hizmetlerde kullanıl-
ması lazım gelip bunun dışında istimali caiz olamaz. Maddedeki (...bu
Kanun hükümlerine göre kullanılır.) ibaresi şekli istimale taalluk e-
dip tahsisle bir güna ilgisi yoktur.
Binaenaleyh Adana C.Savcılığı hizmetine tahsisen hibe edilen bahis ko-
nusu arabanın adı geçen makamca, tahsis edildiği hizmete göre kulla-
nılmasında Kanuna aykırılık görülmediğine karar verildi.
Umumi Heyet'in 24.6.1963 gün, E:1963/98, K:1963/97 sayılı kararıyla
onanmıştır.
(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA