kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1995 853 1995 784 01/12/1995
 
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 418 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KA-
RANNAMENİN 38.MADDESİYLE DEĞİŞİK 2.MADDESİNE GÖRE YABANCI DİLLE EĞİTİM
YAPAN ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN KAMU PERSONELİNİN SEVİYE TESBİT SI-
NAVINA GİRMEKSİZİN (C) DÜZEYİNDE YABANCI DİL TAZMİNATINDAN YARARLANA-
CAKLARI, ANCAK YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPMAYIP ÜNİVERSİTELERİN YABANCI
DİL EĞİTİMİ YAPAN BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLANLARIN SEVİYE TESBİT SINAVINA
GİRMEKSİZİN YABANCI DİL TAZMİNATINDAN YARARLANMALARININ MÜMKÜN OLMA-
DIĞI HK.<
Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesinde İngilizce Öğretmeni olan davacı-
nın, bildiği ikinci yabancı dil olan Almanca için yabancı dil seviye
tespit sınavına girmeksizin tazminat hakkından yararlandırılması ama-
cıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28.3.1991 günlü, 41851 sayılı
işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 7.İdare Mahke-
mesinin 5.11.1992 günlü, 1992/1086 sayılı kararıyla; davacının 1973
yılında İngilizce öğretmeni olarak göreve başladığı, 1970 yılında An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Ede-
biyatı Bölümünü 4 yıllık eğitim sonunda bitirerek mezun olduğu, bil-
diği ikinci yabancı dil olan Almancadan dolayı yabancı dil tazminatı-
nın herhangi bir sınava girmeksizin (C) seviyesinden verilmesini iste-
diği, ancak bu isteminin 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca
çıkarılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Da-
ir Esasların 15.maddesi uyarınca reddedildiği, sözü edilen esaslarda
yabancı dille eğitim yapan üniversiteler isimleri sayılmak suretiyle
belirtilmekte ise de, dayanağı olan 375 sayılı Kanunun Hükmünde Karar-
namede değişiklik yapan 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Üniver-
site adı belirtilmeksizin sadece yabancı dille eğitim yapan üniversi-
teler diye tanımlandığı, davacının mezun olduğu fakültede amacın Al-
manca öğretmek olduğu, dört yıl boyunca öğrencilerin bu fakültede sa-
dece Almanca öğrenmeye yönelik çalışma yaparak öğrenimlerini bu amaçla
sürdürdükleri, zira anılan fakültenin Dil ve Edebiyat Bölümlerinden
mezun olanların başvuruları halinde bu konuda uzman kabul edilerek
eğitimci ve yabancı dil öğreticisi olarak belli görevlere atandıkları,
dolayısıyla amacı tamamen yabancı dil öğretmek olan ve dört yıllık
eğitim sonunda Alman Dili ve Edebiyatı konusunda lisans diploması ve-
ren bir fakültenin, sözü edilen esaslarda ilgili maddede sayılan üni-
versitelerle eşit düzeyde sayılmayarak davacının isteminin reddinde
hukuka ve ilgili mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu
işlem iptal edilmiştir.
Bu karar temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesinin
29.6.1993 günlü, 1993/2892 sayılı kararıyla; her düzeydeki yabancı dil
tazminatından yararlanabilmek için kural olarak seviye tespit sınavına
girmek zorunlu olmasına karşın, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
2.maddesiyle bu konuda bazı istisnaların öngörüldüğü ve aralarında "ya
bancı dille eğitim yapan üniversiteler" den mezun olanların da bulun-
duğu bir kısım kamu personelinin söz konusu sınava girmelerine gerek
kalmaksızın (C) düzeyinde yabancı dil tazminatından yararlanmaları il-
kesinin benimsendiği, madde metninde çok açık bir ifadeyle "yabancı
dille eğitim yapan üniversiteler" denilmek suretiyle madde kapsamının
oldukça kesin sınırlarla belirlendiği, bu duruma göre yabancı dille
eğitim yapmayan üniversitelerden, özellikle bu üniversitelere bağlı
fakültelerin çeşitli yabancı dillerle ilgili bölümlerinden mezun olan-
ların bu haktan yararlanmalarına olanak bulunmadığı, davacının Alman
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesinin bağlı bulunduğu Ankara Üniversitesi yaban-
cı dille eğitim yapan bir üniversite olmadığından, davacının sınava
girmeksizin (C) düzeyinde yabancı dil tazminatından yararlandırılmama-
sına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen kararda mevzuata uyarlık
görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kara-
rına uymayarak, 418 sayılı KanunHükmünde Kararnamede yer alan üniver-
site anlatımını tüm fakültelerinde ve bölümlerinde yabancı dille eği-
tim yapılan üniversitelerle sınırlamanın yasanın amacıyla çelişeceği,
Yasanın amacının yabancı dille eğitimin öğrenimin tümüne yayılması ol-
duğu, üniversitenin diğer bölümlerinde de yabancı dil eğitimini amaç-
lamanın filoloji bölümlerinin oluş ve yürütülüş ilkeleriyle çelişece-
ği, bu bağlamda üniversite anlatımını, fakülte ve dolayısıyla bölüm
özeline taşımanın zorunlu olduğu, çünkü yasanın üniversite deyişiyle
öğrenim düzeyini vurguladığı, filolojilerin yabancı dille eğitim yapan
üniversiteler düzeyinde kurum oldukları gerekçelerini de ekleyerek iş-
lemin iptaline ilişkin 5.11.1992 günlü, E:1991/483, K:1992/1086 sayılı
ilk kararında ısrar etmiştir.
Davalı idare, Ankara 7.İdare Mahkemesince verilen 16.3.1995 günlü,
1995/418 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 418 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 38.maddesiyle değişik 2.maddesinde sayılan kamu personelinden,
yabancı dil bilgileri yapılacak seviye tesbiti sonucunda, (A), (B), ve
(C) düzeyinde olanlara belirlenen tutarda yabancı dil tazminatının ö-
deneceği, yabancı dille eğitim yapan üniversitelerin mezunlarının ya-
bancı dil bilgi seviyelerinin söz konusu sınava girmelerine gerek kal-
maksızın (C) düzeyinde kabul edileceği hükmü yer almış; 26.6.1990 gün-
lü, 20560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esasların 15.maddesinde de, 418 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. ve 38.maddeleri ile öngörülen ya-
bancı dil tazminatından yararlanmada, yabancı dille eğitim yapan Orta-
doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile Bilken Üniversite-
si mezunlarının yabancı dil bilgi seviyelerinin söz konusu sınava gir-
melerine gerek kalmaksızın (C) seviyesinde kabul edileceği belirtil-
miştir.
Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca, kamu personelinin yabancı dil
tazminatından yararlanabilmesi için seviye tesbit sınavına girerek,
belirli düzeyde başarılı olması zorunluluğu getirilmiş, ancak sınav
koşuluna bazı istisnalar öngörülmüş, bunlar arasında yabancı dille
eğitim yapan üniversitelerden mezun olan kamu personelinin de seviye
tesbit sınavına girmeksizin (C) düzeyinde yabancı dil tazminatından
yararlanmaları kabul edilmiştir.
Davacının mezun olduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin bağlı bu-
lunduğu Ankara Üniversitesinde yabancı dille eğitim yapılmadığı ko-
nusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda, söz konusu maddede
getirilen istisna kapsamında olmayan davacının seviye tesbit sınavına
girmeksizin (C) düzeyinde yabancı dil tazminatından yararlandırılması-
na olanak bulunmadığından davanın reddi gerekirken, dava konusu işle-
min iptaline ilişkin ısrar karında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanın nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile
İdare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesinin bozma
kararı doğrultusunda bozulmasına ve dosyanın anılan İdare Mahkemesine
gönderilmesine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA