kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1990 17 1989 205 09/03/1990
 
VERGİ USUL KANUNUNUN KAYIT DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN DÜZEN-
LENMİŞ FATURALARIN İÇERİĞİ TARAFLARINCA DOĞRULANMIŞ OLSA DA, VERGİ
İDARESİNCE İŞLEMİN MAHİYETİ HAKKINDA AKSİNE TESBİTLER YAPILMASI HALİN-
DE, BU FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITTIĞININ KABUL EDİLEMİYECEĞİ HK.<
Yükleme-boşaltma işinden dolayı vergi mükellefiyeti bulunan, 1984 yı-
lında işleri bozulan ve 1985 yılında faaliyetinde kullandığı iş maki-
nalarını elinden çıkarmak zorunda kalan bir kişiden, 1985 yılının muh-
tekif aykarında kütlü satın aldığını gösteren faturaya dayanarak Katma
Değer Vergisi indirimi uygulayan yükümlü adına, faturaların gerçek bir
mal alış faturası olmadığı görüşüyle uygulanan tarhiyat, temyiz iste-
mine konu yapılan ısrar kararı ile kaldırılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun, "Vergi Kanununlarının Uygulanması ve
İspar" başlığını taşıyan 3.maddesinin (B) işaretli bendinde, vergilen-
dirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyetinin esas olduğu kurala bağlanmıştır.
Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay, vergiye tabi malların
teslimi veya hizmetin ifasıdır. Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinin
yukarıda açıklanan kuralından dolayı, Katma Değer Vergisine tabi mal
tesliminin gerçekliği, usulüne uygun düzenlenmiş olan faturaların,
içerik bakımından da gerçeği yansıttığının kuşkuya yer bırakmayacak
açıklıkla saptanmasına bağlıdır.
Olayda, kütlü alım satımına taraf olanlar, bu alım-satımı anlatımları
ve defter kayıtları ile doğrulamışlarsa da, vergi inceleme raporu ve
ekleri ile içerik açısından bu anlatım ve yazılı belgelerin tersine
tesbitler yapıldığı görülmektedir.
Yükümlüye kütlü sattığını belirten ve belgeleyen satıcının, teslim
ettiğini ileri sürdüğü kütlüyü satın aldığı yüzlerce müstahsilden bü-
yük bir kısmının, müstahsil fişlerinde yazılı adreslerde bulunmadık-
ları ve tanınmadıkları adres tesbit tutanaklarıyla saptanmış, diğer
müstahsil fişlerinde ise üretici adreslerinin bulunmadığı için anla-
tımlarına dahi başvurulamamıştır. Satıcının, üreticiden aldığı kütlüyü
naklettiği sırada düzenlenen nakliye faturalarında yazılı taşıyıcı
araç plakalarının, özel otomobil, motosiklet gibi söz konusu taşıma
işini yapması olanaksız araçlara ait olduğu tesbit edilmiş yükümlü ile
satıcısı arasındaki alım-satım nedeniyle ve kütlünün alıcı işyerine
teslimi amacıyla düzenlenen belge ile satıcının müstahsilden alımına
ilişkin fişlerdeki imzaların aynı kişiye ait olduğu belirlenmiştir.
Kütlü satıcısının 1984 yılında bozulan ekonomik durumu nedeniyle yük-
leme-boşaltma işinde kullandığı iş makinalarını dahi elinden çıkarmak
zorunda kalmasına karşın yüksek meblağa ulaşan miktarlarda kütlüyü na-
sıl olupda önce satın alıp, yükümlüye sattığı ve yükümlünün, kütlü be-
dellerini hangi şekilde ödediği açıklanamamaktadır.
Gerek yükümlü, gerek satıcısının işlemleri hakkındaki tüm bu tesbit-
ler, faturaların içerik itibariyle doğrulanamadığını göstermekte ve
Aziz Bozkurt ile yükümlü arasında gerçekten kütlü alım-satım ilişkisi
bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu durum karşısında, yersiz Katma
Değer Vergisi indirimi yaptığı görüşüyle yükümlü adına uygulanan tar-
hiyatta yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle Vergi Mahkemesi ısrar kararının bozulmasına karar veril-
di.
(DAN-DER; SAYI:80)
MT/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA