kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1996 883 1994 2479 12/03/1996
 
VERGİ DAİRESİNCE İHTİYATİ HACİZ YOLUNA BAŞVURULABİLMESİ İÇİN KAMU DA-
VASININ AÇILMIŞ OLMASININ YETERLİ OLDUĞU, ANCAK VALİ GÖREVİ BAŞINDA
BULUNDUĞU HALDE VALİ YARDIMCISI TARAFINDAN İHTİYATİ HACİZ VARAKASININ
İMZALANMASINDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Cam Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescilli ... sayılı
gümrük giriş bayannamesi muhteviyatı eşya ile ilgili olarak yükümlünün
menkul ve gayrimenkullerine ihtiyati haciz varakasına istinaden uygu-
lanan ihtiyati haciz işlemini; 6183 sayılı Kanunun 13 ve 15. maddeleri
ile 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinden bahisle, olayda vali ...'in
1.4.1993 günü görevinde olmasına rağmen ihtiyati haciz varakasının va-
li yardımcısı .............. tarafından imzalandığı, ihtiyati haczin
dayanağı 6183 sayılı Kanunun 13. maddesinin 6. bendi olduğu halde, yü-
kümlü hakkında açılan kamu davası nedeniyle para cezasının tahsili i-
çin cumhuriyet savcılığınca keyfiyetin vergi dairesine bildirilmediği,
bu durumda, anılan kanunun 13. maddesine göre tevkili caiz olmayıp,
bizzat vali tarafından imzalanması gereken ihtiyati haciz varakasının
vali yardımcısınca imzalanması yetki yönünden hukuka aykırı olduğu gi-
bi, söz konusu ihtiyati haciz varakasının dayanağı olan 6183 sayılı
Kanunun 13. maddesinin 6. bendi uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca vergi
dairesine herhangi bir bildirim yapılmadığı anlaşıldığından ihtiyati
haciz sebebinin uyuşmazlık konusu olayda var olmadığı sonucuna ulaşıl-
dığı gerekçesiyle iptal eden Kayseri Vergi Mahkemesinin 16.12.1993 gün
ve 1993/1476 sayılı kararının; ihtiyati haciz işleminin yerinde olduğu
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Uyuşmazlık,...Cam Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına
tescilli 5.11.1992 gün ve 676 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhtevi-
yatı eşya ile ilgili olarak yükümlünün menkul ve gayrimenkullerine,
ihtiyati haciz varakasına istinaden, ihtiyati haciz uygulanmasından
doğmuştur.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
"İhtiyati Haciz" başlığını taşıyan 13. maddesinde; "İhtiyati haciz aş-
ağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müd-
detle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük
memurunun kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümle-
re göre, derhal tatbik olunur." hükmü yer almış, söz konusu maddenin
6. bendinde ise, hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın, para cezasını
müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış olmasının ihtiyati ha-
ciz sebeplerinden birisi olduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar, 6183 sayılı Kanunun 13. maddesinin 6. bendi hükmü
uyarınca, vergi dairesince, ihtiyati haciz yoluna başvurulabilmesi i-
çin kamu davası açılmış olması yeterli olup, ayrıca cumhuriyet savcı-
lığınca vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılmasına gerek bulun-
madığından, mahkemenin bu gerekçesi yerinde görülmemiş ise de; yine a-
nılan kanunun 13. maddesi hükmü karşısında, vali görevi başında bulun-
duğu halde, ihtiyati haciz varakasının vali vardımcısı tarafından im-
zalanması nedeniyle dava konusu ihtiyati haciz işleminin mahkemece ip-
talinde isabetsizlik bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının
onanmasına karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:92)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA