kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 296 1986 158 19/03/1986
 
İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAĞI NEDENİYLE BU DEĞİŞİKLİK YAPILINCA-
YA KADAR TAŞINMAZA İNŞAAT RUHSATI VERİLMEMESİNDE MEVZUATA UYARLIK BU-
LUNMADIĞI, DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN
İŞLEMİN TESİS EDİLDİĞİ TARİHTEKİ YASAYA AYKIRI DURUMUNU ORTADAN KALDIR
MAYACAĞI HK. <
Dava, taşınmaza verilen imar durumu uyarınca düzenlenen projelerin tas
dik edilmeyerek taşınmazın bulunduğu bölgede imar planında değişiklik
öngörüldüğünden bahisle revizyon imar planları düzenleninceye kadar ya
pı ruhsatı verilmemesine ilişkin belediye başkanlığı işleminin iptali
dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince imar mevzuatında planda değişik-
lik yapılmasının düşünülmesi ve kesinleşmemiş bir değişiklik teklifi-
nin bulunması halinde yürürlükteki imar planına uygun olarak yapılacak
yapılar için talep olunan inşaat ruhsatlarının verilemiyeceği yolunda
bir kural yer almadığı, taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan ve dava
açıldıktan sonra onaylanan imar planı değişikliğinin işlemin tesis e-
dildiği tarihteki yasaya aykırı durumunu ortadan kaldıramayacağı gerek
çesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı idare tarafından
temyiz edilmiştir.
Her ne kadar davalı belediye tarafından; iptal edilen dava konusu iş-
lemde belirtilen gerekçenin dışında ve temyiz aşamasında Karayolları
Şube Müdürlüğünce taşınmazın karayoluna yaklaşma mesafesinin artırıldı
ğı ve bu koşullarla inşaat ruhsatı verilebileceği iddia edilmişse de,
sözü edilen yapılaşma koşullarının ancak yeni bir işlemin dayanağını
oluşturacağı tabiidir.
Öte yandan inşaat ruhsatı hakkında yeniden işlem tesis edilirken taşın
mazın bulunduğu bölgeyi içeren ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
onaylanan imar planı değişikliğinin de gözönünde tutulacağı açıktır.
Bu itibarla temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma ne-
denlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeye0
rek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA