kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 2472 1987 4753 08/10/1991
 
KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ YÜKÜMLÜ ŞİRKET TARAFINDAN UYUŞMAZLIK DÖNEM-
LERİNDE VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLER İÇİN DAHİ BEYANNAME VERİLME-
SİNİN ZORUNLU BULUNDUĞU HK.<
Eylül, Ekim 1986 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinin
süresinde verilmediğinden bahisle yükümlü şirket adına kesilen özel
usulsüzlük cezalarını "3065 sayılı kanunun 17.maddesinde net alanı 150
m2 ye kadar olan konutların tesliminin katma değer vergisinden istisna
edildiği, 40.maddesinin 1.bendinde katma değer vergisinin bu kanunda
aksine hüküm bulunmadıkça mükellefin yazılı beyanları üzerine torholu-
nacağı 3.bendinde herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi
işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek mecburiyetinde
olduklarının hükme bağlandığı, dosya içeriğinden, yükümlü şirketin,
13.10.1986 tarihli dilekçeleriyle yaptıkları inşaatta 150 m2 yi geçen
mesken bulunmadığını bu nedenle katma değer vergisi beyannamesi verme-
yeceklerini idareye bildirdikleri, Vergi Dairesince cevabi yazıda: be-
yanname vermeleri gerektiğinin bildirilmesi üzerine boş beyanname ver-
diklerinin anlaşıldığı, yükümlü şirketin 150 m2 nin altında konut in-
şaatı işi ile uğraştığı, anılan yasada bu işin vergiden istisna edil-
diği hükme bağlanmış olduğundan, yükümlü şirketten vergiden istisna
edilmiş işlemler için boş olarak düzenlenmiş beyanname verilmesinin
istenmesinde isabet görülmediği" gerekçesi ile kaldıran Gaziantep Ver-
gi Mahkemesinin 21.5.1987 gün ve 1987/322 sayılı kararının: 3065 sayı-
lı kanunun 17.maddesi ve konu ile ilgili tebliğlerde ticari maksatla
yapılan konutlar yönünden bir açıklık getirilmediği, yükümlünün yapmış
olduğu iş katma değer vergisinden istisna edilmiş olsa bile beyanname
verme mecburiyetinin ortadan kalkmadığı, yükümlünün dairelerine vermiş
olduğu dilekçede sadece beyanname vermeyeceğini ifade ettiği, beyanna-
me verilip verilmeyeceği konusunda bilgi istenmediğinden bir aylık sü-
re içinde cevap verilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1.maddesinde; ticari, sinai,
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim
ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, aynı kanunun olay
tarihinde yürürlükte bulunan 17/1.maddesinde de net alanı 150 m2 ye
kadar konutların tesliminin katma değer vergisinden istisna edildiği,
40.maddesinin 3.fıkrasında ise; herhangi bir vergilendirme döneminde
vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek
mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.
Olayda, yükümlü şirket tarafından Vergi Dairesine verilen dilekçede;
söz konusu inşaatta işyeri ve 150 m2 yi aşan mesken bulunmadığı ge-
rekçesiyle beyanname verilmediği anlaşılmakta ise de; 3065 sayılı ka-
nunun yukarda açıklanan 40.maddesinin 3.fıkrasında, işlemleri bulunma-
yan mükelleflerin de beyanname verme mecburiyetinde olduklarının açık-
ça hüküm altına alınmış bulunması karşısında katma değer vergisine ta-
bi yükümlü şirket tarafından uyuşmazlık dönemlerinde vergiden istisna
edilmiş işlemler için dahi beyanname verilmesi zorunlu olduğundan mah-
kemece yazılı gerekçeyle özel usulsüzlük cezalarının kaldırılmasında
isabet yoktur.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, vergi mahkemesi kara-
rının bozulmasına karar verildi.
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA