kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 231 1988 1121 14/02/1990
 
GAYRİSIHHİ MÜESSESE İZNİ ALINAN İŞYERLERİNE FEN VE SAĞLIK YÖNLERİNDEN
İŞLETILMESİNDE SAKINCA BULUNMAMASI DURUMUNDA BELEDİYECE AÇMA İZNİ VE-
RİLECEĞİ HK.<
Peynir, yoğurt ve tereyağı yapımı için 3.sınıf gayrisıhhi müessese iz-
ni bulunan işyerine Belediyece verilen açma iznini, mahkece yaptırtı-
lan kesşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, gün-
lük kullanılan süt tutarı ölçütüne göre işyerinin 2.sınıf gayrisıhhi
müessese durumunda olduğu, olumsuz kokular ve gürültü yaydığı, atık su
tesislerinin yetersiz bulunduğu belirlendiğinden, 1593 sayılı yasa ve
bu yasaya dayanılarak düzenlenen Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği
kuralları uyarınca çevresindeki toplumun sağlığı yönünden sakıncalar
yaratması söz konusu olduğu, bu işyerlerine Belediyelerce verilen açma
izinlerinde de bu konuların ayrıca gözönünde bulundurulması gerektiğin
den işlemde 1580 sayılı yasanın 15.maddesinin 13.fıkrasına uyarlık gö-
rülmediği gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulması
istemidir.
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasasının 268.maddesi ve bu yasa kuralla-
rınadayanılarak düzenlenen Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde çevre
ve toplum sağlığının korunması açısından işletilmelerinde sakıncalar
bulunan işyerlerinin bu zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az
düzeye indirilmesi amacıyla bu gibi işyerleri üç sınıfta guruplandırı-
larak işletilmelerinin izine bağlanması ve denetlenmesi esasları düzen
lenmektedir. Diğer bir anlatımla Gayrisıhhi müesseseler yönetmeliğinde
ekli listelerde sayılan işyerlerine, gürültüsü ve çevre kirliliğine
olumsuz etkileri yönlerinden, çevre ve toplum sağlığı açısından işle-
tilmelerinde sakınca görülmemesi durumunda gayrisıhhı müessese izni
verilir.
İşletilmesinde Çevre ve toplum sağlığı yönlerinden sakıncalı bulunma-
dığı gayrisıhhi müesese izni ile belgelendirilen bu gibi işyerlerine,
belediyelerce bu yerin fen ve sağlık koşulları açısından sakıncalı bu-
lunmaması durumunda izin verilir.
Olayda, 3.sınıf gayrisıhhi müessese izni ile işletilen peynir, yoğurt
ve tereyağı yapamı yerinin, mahkemece yaptırtılan keşif ve bilirkişi
incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, bu işyerinin gün-
lük kullanılan süt ölçütüne göre 2.sınıf gayrisıhhi müessese durumunda
olduğu, gerek gürültüsü, gerek çıkardığı kokusu ve atık suları ile çev
resine olumsuz etkilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu bulgularda
işyerine valılıkçe verilen gaurisıhhi müessese izninin hatalı olduğu-
nun kanıtlarıdır.
Uyuşmazlığın konusu ise 3.sınıf gayrisıhhi müessese izinli işyerine
1580 sayılı yasa uyarınca açma izni verilmesi işleminin kurallara uy-
gun olup olmadığının belirlenmesi olup bu yere verilen gayrisıhhi mü-
essese iznini kapsamamaktadır.
Gayrisıhhi müessese izni alınan işyerlerine fen ve sağlık yönlerinden
işletilmesinde sakınca bulunmaması durumunda Belediyece izni verilir.
Gayrisıhhi müessese izni bulunan bu işyerinin açılmasının fon ve sağ-
lık yönlerinden sakıncalarının bulunduğu davada belgelendirilmediği
gibi öne de sürülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temtiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kara-
rının bozulmasına, dosyada işin esası hakkında karar vermeye yeterli
belge ve bilgi bulunduğundan davanın reddine karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA