kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1996 1979 1995 4762 23/05/1996
 
İHTİYATİ HACİZ VARAKASINDAN BAŞKA AYRICA İHTİYATİ HACİZ KARARI
ALINMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.<
Kuyumculuk işinden dolayı mükellefiyeti bulunan davacının ikrazatçılık
faaliyeti ile ilgili olarak yapılan ilk inceleme sonucunda hesaplanan
vergi ve cezalar için uygulanan ihtiyati hacze karşı açılan davayı;
dosyanın incelenmesinden düzenlenen ihtiyati haciz varakalarının Vali
Yardımcısı Mehmet Büyüktaş tarafından imzalandığının, 19.1.1995 tarih
li haciz tutanağı ile de, çeşitli altın, para ve televizyon emtiasına
ihtiyati haciz tatbik olunduğunun anlaşıldığı, ancak savunma dilekçe-
sinde belirtildiği halde dosyada bulunmadığı görülen ihtiyati haciz
kararı asıllarının davalı idareden 20.6.1995 tarihli ara kararı ile
istendiği halde, cevap olarak üç adet ihtiyati haciz varakası aslının
gönderildiği görülmüş olup, bu durum davacı hakkında ihtiyati haciz
kararları olmadığını gösterdiğinden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13. madde hükmü karşısında, davacı için
alınan bir ihtiyati haciz kararı olmaksızın, ihtiyati haciz varakasına
dayanılarak davacının kuyumcu dükkanında bulunan altın ve diğer eşyala
ra ihtiyati haciz uygulanmasında isabet görülmediği gerekçesiyle kabul
ederek dava konusu ihtiyati haciz işlemini iptal eden Samsun Vergi Mah
kemesinin 1995/528 sayılı kararının; mahallin en büyük memuruna imzala
tılarak yapılan ihtiyati haciz işleminin yerinde ve yasal olduğu ileri
sürülerek bozulması istemidir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9.
maddesinde, Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde sayılan kaçakçılık
halleriyle mükerrer 347. maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen
hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamele
lere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca
yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairele
rince teminat isteneceği, aynı kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında,
9. madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 4.fık-
rasında da, borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddet-
te teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya
gösterdiği kefil kabul edilmemişse, ihtiyati haczin hiçbir müddetle
mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memuru-
nun kararıyla haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre,
derhal tatbik olunacağı, bu madde ile göndermede bulunulan 64. madde-
nin 1. fıkrasında da, haciz muamelelerinin, tahsil dairelerince düzen-
lenen ve alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil
edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda anılan madde hükümlerinin birlikte incelenmesinden,
vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belir
tilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenmesini gerek-
tiren bir durum mevcut ise, ihtiyati haczin hiçbir müddetle mukayyet
olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunca onay-
lanan ihtiyati haciz varakasına dayanılarak yapılacağı anlaşılmakta-
dır. Kanunda ihtiyati haciz varakasından başka, ayrıca karar alınaca-
ğına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Buna göre Vergi Mahkemesin-
ce, olayda ihtiyati haczin uygulanmasını gerektiren sebeplerin varlı-
ğı, ihtiyati haciz varakasının mahalli en büyük memurunca onaylanıp
onaylanmadığı hususları araştırılmaksızın, ihtiyati haciz kararı olma-
dan ihtiyati haciz varakasına dayanılarak uygulanan ihtiyati hacizde
isabet bulunamadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz işleminin iptali yo-
lunda verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Samsun Vergi
Mahkemesinin 1995/528 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA