kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1989 1349 1988 1075 13/06/1989
 
DAVACININ MEMUR OLMA KOŞULLARINI YİTİRDİĞİNDEN BAHİSLE GÖREVİNE SON VE
RİLMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA, 647 SAYILI YASANIN 3355 SAYILI YASA
İLE DEĞİŞİK 4.MADDESİ HÜKMÜNÜN, DEĞİŞİKLİK İŞLEM TARİHİNDEN SONRA YÜ-
RÜRLÜĞE GİRDİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRİLEMİYECEĞİ HK. <
Dava, davalı idarede çalışmakta iken Sıkıyönetim Komutanlığının istemi
üzerine görevine son verilen davacının, hakkındaki sakıncalılık kararı
nın daha sonra Sıkıyönetim Komutanlığınca kaldırılması üzerine göreve
iadesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiy-
le açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla göreve son vermeyi gerektiren Sıkıyönetim Ko
mutanlığı nitelemesinin varlığında idarenin gösterdiği çabukluk ve du
yarlılığın bu nitelemenin aynı komutanlıkça kaldırılması durumunda da
gösterilmesi, hak kaybettiren ve hak kazandıran yasa hükümlerinin aynı
ölçütlerle uygulanmasının hukukun temel ilkelerinden olduğu, Sıkıyöne-
tim Komutanlııınca göreve son verme nedeninin kalmadığının belirtilme-
si durumunda ilgilinin göreve iadesi gerektiği gerekçesiyle dava konu-
su işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, davacının 1 Nolu Askeri Mahkemenin 22.7.1981 günlü kara
rıyla 1 yıl 12 ay hapis 100 lira ağır para cezasına mahkum olduğunu
ve hapis cezasının da para cezasına çevrildiğini, davacının bu mahkumi
yetinden Bankanın adı geçenin görevine son verilmesinden sonra haber-
dar olduğunu bu durumda kendi mevzuatı uyarınca ayrıca bir işlem tesis
edilmesine gerek kalmadığını, ancak davacının mahkumiyetinin yeniden
işe alınma başvurusu değerlendirilirken dikkate alındığını öne sürmek-
te ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi memuru olan davacının 1402 sayılı
Yasa uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığının teklifi uyarınca 27.1.1982
tarihinde görevine son verildiği, hakkındaki sakıncalı kararın 2.5.
1985 tarihinde aynı Komutanlıkça kaldırılması üzerine adıgeçenin dava-
lı kuruma başvurarak göreve iade isteminde bulunduğu, davalı idarece
8.5.1986 günlü işlemde ilgili hakkında 19.8.1981 tarihinde kesinleşen
ve para cezasına çevrilen bir yıl Oniki aylık mahkumiyet kararının bu-
lunduğu nedeniyle istemin reddedildiği, dosyadaki belgelerin incelenme
sinden anlaşılmıştır.
T.C. Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin, "İşa alınmada aranacak ge
nel şartlar" başlıklı 18.maddesinin (d) bendinde "Ağır hapis veya 6 ay
dan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irti-
kap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir eylemden dolayı hürriyeti kı-
sıtlayıcı bir cezadan hükümlü bulunmamak" hükmü yer almaktadır.
657 sayılı yasanın 3355 sayılı Yasanın 1.maddesi ile değişik 4.madde-
sinde uygulamada asıl mahkumiyetin bu madde hükümlerine göre çevrilen
para cezası veya tedbir olduğu belirtilmekte ise de; maddenin söz konu
su değişik metni işlem tarihinden sonra 15.4.1987 tarihinde yürürlüğe
girmiş olup, uyuşmazlığın çözümünde değerlendirilmesi mümkün bulunma-
maktadır.
Öte yandan davacı hakkında 1.Askeri Mahkemece verilen ve ağır para ce-
zasına çevrilen 1 yıl 12 ay hapis cezası 19.8.1981 tarihinde kesinleş-
miş olup bu tarihten itibaren 647 sayılı yasanın 7.maddesinin (b) ben-
dinde öngörülen beş yıllık süre işlem tarihinde dolmadığından adıgeçe-
nin adli sicildeki hükümlülük kaydı da silinmemiştir.
Hernekadar, davacı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 11.4.
1989 günlü yazısını ekleyerek adli sicil kaydının bulunmadığını öne
sürmüşse de, sözkonusu belge davacının bu tarihten itibaren istildam
koşulunu kazanacak duruma geldiğini göstermekte olduğundan ve dolayı-
sıyle işlem tarihinde davacının sözü edilen Yönetmelik hükmü uyarınca
istihdamı mümkün bulunmadığından göreve iade edilmemesi yolunda tesis
edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare
Mahkemesince verilen kararın 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1.fıkra
sının (b) bendi uyarınca bozulmasına, uyuşmazlık sadece hukuki noktala
ra ilişkin bulunduğundan ve dosya içindeki bilgi ve belgeler karar ve-
rilmesi için yeterli olduğundan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca dava-
nın reddine karar verildi.
AZLIK OYU: 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki kanunun 3355 sayılı
kanunla değişik 4.maddesinde, uygulamada asıl mahkumiyetin bu madde hü
kümlerine göre çevrilen para cezası olduğu, Türk Ceza Kanununun 2.mad-
desinde de, işlendikten sonra yapılan kanuna göre suç sayılmayan bir
fiilden dolayı kimsenin cezalandırılamayacağı, böyle bir ceza hükmolun
muşsa icrası ve kanuni sonuçlarıyla birlikte kendiliğinden ortadan kal
kacağı, bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan
yayımlanan kanun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan
Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.
Olayda, Sıkıyönetim Komutanlığınca sakıncası kaldırılan davacının, mah
kumiyeti nedeniyle, kamu hizmetine girme niteliğine sahip olmadığı da-
valı idarece ileri sürülmüşse de, bu cezanın para cezasına çevrildiği
dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
Bu durumda hükmedilen cezanın sonradan çıkan 647 sayılı Kanunun deği-
şik 4.maddesi uyarınca para cezası olması sebebiyle kamu hizmetine gir
me yönünden nitelik eksikliği bulunmayan davacının göreve alınmamasın-
da kurum personel yönetmeliğiyle hukukun temel ilkelerine uyarlık yok-
tur.
Temyiz incelemesine konu İdare Mahkemesi iptal kararının bu gerekçeyle
onanması gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.

(DAN-DER; SAYI:76-77)RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA