kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1999 186 1996 2875 08/02/1999
 
DAVACININ, MEZUN OLMADIĞI HALDE BAŞVURU DİLEKÇESİNDE ZİRAAT MÜHENDİSİ
OLDUĞUNU BELİRTEREK VE MÜLAKAT TUTANAĞINI DA ZİRAAT MÜHENDİSİ OLARAK
İMZALAYARAK DAVALI İDAREYİ GERÇEĞE AYKIRI BEYANI İLE YANILTMASI SONU-
CUNDA ATAMASI YAPILMIŞ OLDUĞUNDAN GÖREVİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ-
LEMİN İLK DEFA DEVLET KAMU HİZMETİ VE GÖREVLERİNE DEVLET MEMURU OLARAK
ATANACAKLAR İÇİN MECBURİ YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI GENEL YÖNETME-
LİĞİNİN 20.MADDESİNE UYGUN BULUNDUĞU HK.<
Aday memur olarak görev yapan davacının, görevine son verilmesine i-
lişkin Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Adana 2. İdare Mahkemesinin 7.3.1996 günlü, 1996/88 sayılı ka-
rarıyla; dava dosyasının incelenmesinden, davacının tarihsiz dilekçe
ile Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümü mezunu olduğundan ba-
hisle ziraat mühendisi olarak çalışma isteğiyle davalı idareye başvur-
duğu, 20.12.1993 tarihinde yapılan mülakat sonucu düzenlenen tutanağı
ziraat mühendisi sıfatı ile imzaladığı, sınavın yapıldığı tarihte da-
vacının ziraat mühendisi olmayıp öğrenciliğinin devam ettiğinin ve o-
kuldan 23.9.1994 tarihinde mezun olduğunun anlaşılması üzerine İlk De-
fa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar
İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliğinin 20.
maddesi gereğince davalı Belediye Başkanlığı işlemi ile davacının gö-
revine son verildiği, davalı vekilince dosyaya sunulan ... gün ve ...
sayılı Belediye Encümen Kararı ile aynı nedene dayalı olarak davacının
görevine son verilmesine karar verilerek işlemin yetki yönünden sakat-
lığının sonradan giderildiğinin anlaşıldığı, İlk Defa Kamu Hizmeti ve
Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve
Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliğinin 20. maddesinde, sınava giriş
belgesi verilmesi suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucun-
da kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamalarının yapılama-
yacağı, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği, bunların hiç bir
hak talebinde bulunamayacakları, ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyu-
rusunda bulunulacağının belirtildiği, davacının başvuru dilekçesinde
ziraat mühendisi olduğunu belirterek ve mülakat tutanağını da ziraat
mühendisi sıfatıyla imzalayarak davalı idareyi gerçeğe aykırı beyanı
ile yanılttığı açık olduğundan görevine son verilmesine ilişkin işlem-
de hukuka aykırılık bulunmadığı, davacı vekilinin dava açma süresi i-
çinde idari işlemin geri alınmadığı yolundaki iddiasının işlemin yö-
netmelik hükmü gereği tesis edilmesi ve davacının yanlış beyanı ile
idareyi yanıltması nedeniyle yerinde görülmediği, öte yandan, davacı-
nın atamasının ziraat teknisyenliği kadrosuna yapıldığı, bu nedenle
yok hükmünde bir işlem olmadığı iddiasının da işlem dosyasında bulu-
nan 30.12.1993 gün ve 372/14 sayılı yazıda davacının ziraat mühendisi
olarak görev yapmasının uygun bulunduğu bildirildiğinden yerinde bu-
lunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, görevine son verilmesine ilişkin işlemin, idari işlemin
kaldırılması niteliğinde olduğunu, yok hükmünde olan veya ilgilinin
hilesi ile elde edilen işlemler hariç olmak üzere İdari işlemlerin ku-
ral olarak geri alınamayacağı ve kaldırılamayacağını, aksi halde kaza-
nılmış hakkın ihlal edileceğini, sınav anında ziraat mühendisi olmadı-
ğını 10.1.1994 tarihli öğrenci belgesini komisyona sunmakla beyan et-
tiğini, idarenin kendi hatasından kaynaklanan işlemini ancak dava açma
süresi içinde kaldırabileceğini, atandığı teknisyenlik kadrosunun ni-
teliklerini taşıdığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının tem-
yizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Adana 2.İdare Mahkemesince verilen 7.3.1996 günlü,
1996/88 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA