kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 1124 1992 2520 17/03/1993
 
BELEDİYE MECLİSİNİN, ENCÜMEN TARAFINDAN VERİLEN GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI-
NI İPTAL EDEMEYECEĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerinde çim mini futbol sahası yapımı için verilen ge-
çici ruhsatın iptaline ilişkin belediye meclis kararının iptali iste-
miyle açılmış, İdare Mahkemesince; davaya konu geçici inşaat ruhsatı-
nın 3194 sayılı yasanın 33.maddesi uyarınca belediye encümenince veril
diği halde belediye meclisince iptal edilmesinde usulde paralellik il-
kesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu belediye meclis ka
rarının iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı idare tarafından
temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İstanbul 6.idare Mahkemesinin 13.2.1992 günlü, 1992/197 sayı
lı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi-
nin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına
karar verildi.


BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA