kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 2726 1997 4889 28/09/1998
 
MERA VASFINDAKİ ARAZİLERİN TARIMA AÇILMASI AMACIYLA MERALIK VASFININ
KALDIRILARAK, HAK SAHİBİ ÇİFTÇİLERE VERİLMEK ÜZERE HAZİNE ADINA TESCİL
EDİLEN ARAZİLERDE, YÖRENİN HAYVANCILIK DURUMU EREZYON TEHLİKESİ OLUP
OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
... ili, ... İlçesi, ... Köyünde bulunan 12 ayrı parseldeki toplam ...
m2 lik taşınmazın meralık vasfının kaldırılarak hak sahibi çiftçilere
kiraya verilmek üzere Hazine adına tescil edilmesine ilişkin Tarım Re-
formu Genel Müdürlüğünün ... gün ve ... sayılı işleminin iptali iste-
miyle açılan davada, Tarım Reformu Uygulama Alanı içerisinde kalan ...
İli, ... İlçesi, ... Köyünde bulunan 22 parseldeki toplam 3636 dekar-
lık mera arazisinden, usulüne uygun olarak oluşturulan komisyon tara-
fından yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyaç durumu belirlenerek top-
raksız ve az topraklı çiftçilerin tarım arazisine olan ihtiyacının
karşılanması amacıyla ... m2 lik kısmının meralık vasfının değiştiril-
mesi suretiyle tapuda Hazine adına tescil edilmesine karar verilmesine
ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hakkaniyet ilkelerine aykırı-
lık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Edirne İdare Mahkemesinin
... gün ve ... sayılı kararının; tarlaya dönüştürülen meraların rüzgar
ve yağmur sularına maruz kalarak erozyona uğrayacağının tespit edildi-
ği, Anayasa ve Yasaların meraların vasfının değiştirilmesi ve tahribi-
ni yasakladığı öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası-
nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
4342 sayılı Mera Yasasının 36. maddesinin 2. fıkrası ile yürür-
lükten kaldırılan, ancak işlem tarihinde yürürlükte bulunan 3083 sayı-
lı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Yasası-
nın 15. maddesinde, uygulama bölgelerinde köy ve bölge halkının mevcut
hayvan varlığı ihtiyacı için müştereken kullanmaları amacıyla tasarru-
funa geçmiş tarım arazisinden, arazi kullanma kabiliyeti ile iklim ö-
zellikleri ve tarım arazisi üzerindeki bitki örtüsü dikkate alınarak
uygun görülenleri, bu Yasa ve bu Yasaya göre çıkarılacak Yönetmelik
hükümlerine göre mera, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi olarak
tespit ve tahsis etmeye, tahsisli olanların tahsis amacını değiştirme-
ye veya yenilemeye Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yetkili
olduğu kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, 3083 sayılı Ysanın 3. maddesine isti-
naden ... gün ve 21448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren ... gün ve ... sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ... İli, ...
İlçesinin Tarım Reformu Uygulama Alanı olarak tespit edildiği, İpsala
ilçesine bağlı Esetçe Köyü muhtar ve azaları ile köy halkından ... ki-
şinin ... günlü dilekçeleri ile davalı idareye başvururarak, köylerin-
de bulunan ve kısmen tecavüz edilerek tarla haline çevrilen meralar i-
le tarlaya çevrilmesi mümkün olabilecek meraların, tarlaya çevrilerek
hak sahibi çiftçi ailelerine dağıtılmasını talep ettikleri, bu talep
üzerine kurulan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda, ... Köyünün
22 parselinde 3636 dekarlık mera arazisinin olduğu, mevcut olan 12
parselde ... m2 meranın köy halkının tarım arazisine olan ihtayacını
karşılamak için vasfının değiştirilmesinin, geriye kalan kısmının ise
yine mera olarak kullanılmasının uygun olacağı görüşü üzerine dava ko-
nusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Her ne kadar uyuşmazlık konusu arazide davalı idarece kurulan
komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu dava konusu işlem tesis
edilmiş ise de, bu arazilerin erozyon tehlikesi karşısındaki durumları
ve mera olarak bırakılan yerlerin hayvancılık kapasitesi açısından ye-
terli olup olmayacağının saptanabilmesi amacıyla yerinde keşif ve bi-
lirkişi incelemesi yaptırılarak, bunun sonucuna göre bir karar veril-
mesi gerekirken, İdare Mahkemesince eksik inceleme sonucu karar veril-
mesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Edirne İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA