kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 1046 1988 392 11/03/1988
 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ TARAFINDAN TOPLANAN ZEYTİNLERİN TUZLU SUDA BEK
LETİLEREK SALAMURA HALE GETİRİLDİĞİ YERLERİN İMALATHANE OLARAK KABULÜ
İLE BİNA İNŞAAT HARCINDAN MUAF TUTULMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK. <
Uyuşmazlık, yükümlü birliğin sahip olduğu arsa üzerine inşa ettirdiği
imalathane, sosyal tesisler ve depolardan dolayı Bina İnşaat Harcından
muaf olduğuna ve tahsil edilen sözkonusu harcın iadesine ilişkin mahke
me kararının bozulması isteminden ibarettir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun olay tarihinde yürürlükte bu-
lunan ek 2.maddesinin (c) bendinde, her türlü fabrika, değirmen, sınai
nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayı bölgelerin
de yapılan her türlü bina inşaatının bina inşaat harcından istisna ol-
duğu, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1.maddesinde de; Bir maddenin
vasıf, şekil, hassa (özellik) veya terkibini makina, cihaz, tezgah a-
let veya diğer vasıta veya kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el eme-
ği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek sure-
tiyle devamlı ve seri halinde imal istihsal eden yerlerle nedenlerin
çıkarılıp işlendiği yerlerin (Sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan
işlerin de (Sanayi İşleri) sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Mevcut belgelerden yükümlü birlik tarafından 3200 tonluk zeytinin top-
lanıp bir yıl bekletilip daha sonra ambalajlanarak tüketiciye sunulmak
amacıyla inşa ettirilen depo, imalathane ve sosyal tesislerden dolayı
bina inşaat harcının ödendiği ve daha sonra söz konusu yerlerin yukarı
da açıklanan yasa hükümleri gereğince anılan harçtan istisna olduğu id
diasıyla yatırdığı harcın iadesi isteği ile davanın açıldığı anlaşıl-
mıştır.
Olayda yükümlü birliğin inşa ettirmiş olduğu tesislerin imal veya sana
yi işletmesi niteliğinde olup olmadığının tespiti, teknik ve ihtisası
gerektirdiğinden Dairemizin bozma kararı üzerine Vergi Mahkemesi tara-
fından taşınmazların mahallinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonu-
cunda düzenlenen bilirkişi raporunda, zeytinlerin üreticiden alındık-
tan sonra atarna denilen yerlerde tuzlu suda bekletilip salamura edil-
diği, imalathane olarak geçen yerde tartılıp ambalajlandığı ve satışa
hazır hele geldikten sonra depolara konulduğu, depoların dışında tesi-
se bağlı malzeme deposu, misafirhane ve toplantı salonu bulunduğunun
tesbitinden sonra sonuç kısmında bu işlemlerin yapıldığı yerlerin ima-
lathane olarak kabulü gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir.
Her ne kadar Vergi Mahkemesi anılan bilirkişi raporuna dayanarak sözko
nusu tesislerin imalhane olduğunu ve bina inşaat harcından istisna e-
dilmesi gerektiğini belirterek davayı kabul etmişse de, sözü edilen ra
por içeriğinden tesisler dahilinde zeytinlerin işlenmediği, yalnız tuz
lu suda bekletilerek salamura edildiği ve daha sonra piyasaya sürülmek
için depolarda bekletildiği anlaşıldığına göre yukarıda değinilen hü-
kümler karşısında bu işlemlerin yapıldığı yerlerin sınai nitelikteki
imalathane olanak kabulüne imkan bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiya-
tın onanmasına karar verildi.
KARŞI OY: Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenle-
nen raporda, uyuşmazlık konusu binanın sınai niteliğinde bir imalatha-
ne olduğu, idare binası, Toplantı salonu ve sosyal tesislerin imalatha
nenin mütemmimi bulunduğu bildirildiğinden, salınan harcın yazılı oldu
ğu şekilde kaldırılması yolunda verilen kararda kanuna aykırı bir du-
rum görülmemiştir.
Bu nedenle, kararın bozulması ve istenilen harcın onanması yolunda ve-
rilen karara karşıyım.

(DAN-DER SAYI:72-73)RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA