kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 749 1990 1511 27/02/1992
 
DAVACIYA 400 M2 İÇİN TAPU TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİNE KARŞIN UYGULA-
MA SONUCU 218 M2 YER TAHSİSİNDE MEVZUATA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİNDEN,
MAHKEMECE BU İŞLEM SONUCU İTİBARİYLE %35'DEN FAZLA DÜZENLEME ORTAKLIK
PAYI ALINDIĞI GEREKÇESİYLE İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET
GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, gecekondusu nedeniyle adına tapu tahsis belgesi düzenlenen dava-
cının taşınmazının ıslah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulmasına
ilişkin işleme yönelik itirazın reddi yolunda tesis edilen işlemin ip-
tali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince 2981 sayılı Yasının 3290 sa
yılı Yasayla değişik 10.maddesinin (a) ve (C) fıkraları ile 13.maddesi
nin (b) fıkrası ve 18.maddesinin (c) fıkrası hükümleri açıklandıktan
sonra anılan hükümlerin birlikte incelenmesinden tapu tahsis belgesine
konu olan ve ıslah imar planı sınırları içerisinde kalan taşınmazlar-
dan en çok %35 oranında düzenleme ortaklık payı alınabileceğinin anla-
şıldığı, olayda davacı adına 400 m2 için tapu tahsis belgesi düzenlen-
diği, uygulama sonucu 218 m2 yer tahsis edildiği, böylece %35 ten faz-
la düzenleme ortaklık payı alındığı, işlemin mevzuata aykırı olduğu ge
rekçesiyle işlem iptal edilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz
edilmiştir.
2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin (a) ben
dinde; bu kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine
ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ettiği arsa veya araziler
üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların 12.madde hükümleri-
ne göre tesbit ettirildikten sonra kayıt maliki kamu kuruluşunca bu ye
rin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu si-
cilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belge-
si" verileceği, Tapu Tahsis belgesinin ıslah imar planı veya kadastro
planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teş-
kil edeceği kuralı yer almıştır.
Değinilen bu yasa kuralında sözü edilen "Tapu Tahsis Belgesinin" taşın
mazın mülkiyetini belge sahibine nakleden veya mülkiyeti tesbit eden
bir tapu niteliğinde olmadığı ancak yasa ile belirli koşulların varlı-
ğı halinde gecekondu sahibine verilecek tapuya esas teşkil eden bir
belge olduğunda kuşku yoktur.
Olayda ise, davacıya gecekondusunun işgal ettiği 400 m2 karşılığında
tapu tahsis belgesi verildiği, daha sonra düzenlenen ıslah imar planı
ile yapısının bulunduğu yerde oluşturulan 218 m2 yüzölçümlü imar parse
linin kendisine müstakilen tahsis edildiği, uyuşmazlığın yasada öngörü
len %35 oranı üzerinde düzenleme ortaklık payı alındığı noktasından
kaynaklandığı, aynı gerekçe ile de İdare Mahkemesince işlemin iptaline
karar verildiği temyiz dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadar.
Oysa yukarıda da değinildiği gibi tapu tahsis belgesi, mülkiyeti tes-
bit eden nitelikte bir belge olmadığından bu belge sahibinin halen ida
renin mülkiyetinde bulunan taşınmazın bir kısmının düzenleme ortaklık
payı olarak alındığı iddiasını ileri sürebilmesi mümkün değildir. Zi-
ra, yasada öngörülen düzenleme ortaklık payının ancak tapulu mülkler
için söz konusu olabileceği açıktır.
Bu husus gözetilmeksizin davacıya yapısının bulunduğu yerde oluşturu-
lan 218 m2'lik parselden başka arsa tahsis edilmediği gerekçesiyle iş-
lemin iptalinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeye dayalı temyize konu İzmir 2.İda
re Mahkemesinin 9.1.1990 günlü, 1990/1 sayılı kararın bozulmasına ka-
rar verildi.


BŞ/SE

(DAN-DER, SAYI:86)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA