kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 2559 1984 117 27/09/1984
 
İTİRAZ TARH EDİLEN VERGİNİN İHTİLAFLI KISMINI DURDURACAĞINDAN VADESİN-
DE ÖDENMEYEN VERGİ BORCUNDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, mükellef adına 1970 yılına ait Emlak Alım Vergisi borcu do
layısıyla tanzim ve tebliğ olunan ödeme emrini iptal eden İtiraz Komis
yonu kararının bozulması isteminden ibarettir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54.madde-
sinde, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesin-
ce cebren tahsil olunacağı, 55.maddesinde de, amme alacağını vadesinde
ödemeyenlere ödeme emri tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda ise, 1970 yılında satın alınan gayrimenkul için Takdir Komisyo-
nu kararına dayanılarak mükellef adına salınan emlak alım vergisi ile
kesilen kusur cezasına karşı mükellefin itiraz komisyonu nezdinde iti-
raz etmesine ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 389.maddesinde, itira-
zın tarh edilen verginin ihtilaflı kısmının tahsilini durduracağı hük-
me bağlanmış olmasına rağmen, Vergi Dairesi Müdürlüğünce 31.8.1973 ta-
rihli ödeme emri düzenlenerek mükellefe tebliğ edildiği bilahare İti-
raz Komisyonunca 12.5.1977 tarihinde de tarhiyatın terkinine karar ve-
rildiği getirilen işlem dosyasının incelenmesinden anlaşılmış bulunmak
tadır.
Bu durumda, itiraz edilmiş olması nedeniyle henüz tahsil edilebilir
hale gelmemiş olan amme alacağının tahsili amacıyla mükellef adına öde
me emri tebliğinde yukarıda sözü edilen Kanun hükümlerine uyarlık bu-
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle ödeme emrini iptal eden İtiraz Komisyonu kararı
sonucu itibariyle yerinde olup; davada ileri sürülen iddialar sözü ge-
çen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, davanın
reddine karar verildi.

BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA