kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 5444 1995 2128 19/12/1995
 
UZLAŞMA İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ÜZERİNE DAVA AÇILMAYAN HALLERDE
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 376.MADDESİNİN UYGULANMASINA ENGEL BU-
LUNMADIĞI HK.<
Yükümlü şirket hakkında yapılan denetim sonucu düzenlenen tutanağa da-
yanılarak kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesi ile 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun Uzlaşma Bölümünün Ek-7.maddesinden bahisle, dava konusu
ihbarnamenin davacıya 4.1.1994 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine uzlaş
ma isteminde bulunulduğu, uzlaşmanın vaki olmadığı ve buna dair tutana
ğın 30.3.1994 tarihinde tebliğ edilmesine karşın davanın onbeş günlük
yasal dava açma süresi geçirildikten sonra 28.4.1994 tarihinde açıldı-
ğının anlaşıldığı gerekçesiyle süre aşımından reddeden İstanbul 2.Ver-
gi Mahkemesinin 5.12.1994 gün ve E:1994/769, K:1994/1975 sayılı kararı
nın; vergi dairesinden Vergi Usul Kanununun 376.maddesinin uygulanması
nı istedikleri, buna ilişkin olarak açılan davada süre aşımı bulunmadı
ğı, mahkemece eksik inceleme ile karar verildiği öne sürülerek bozulma
sı istenilmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlü adına kesilen özel usulsüzlük cezası
na karşı uzlaşma için yapılan başvurunun reddi üzerine dava açılmaksı-
zın Vergi Usul Kanununun 376.maddesinden yararlanmak amacıyla vergi
dairesine başvurulduğu, bu başvurunun kabul edilmemesi suretiyle tahak
kuk ettirilerek tebliğ edilen özel usulsüzlük cezasının terkini iste-
miyle dava açıldığı, ancak mahkemece uzlaşmanın vaki olmaması üzerine
süresinde açılmamış bir dava şeklinde nitelendirilerek hüküm tesis
edildiği anlaşılmaktadır.
Vergi Usul Kanununun 3239 sayılı Kanunla değiştirilen 376.maddesi hük-
müne göre, vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulduğu ve maddede yazılı
diğer şartlara uyulduğu takdirde, mükellef veya vergi sorumlusu adına
kesilen kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarında yine maddede yer alan oranlarda indirim yapılacağı öngörül
müştür.
Aynı kanunun 205 sayılı kanunla getirilen Ek 9.maddesinde, üzerinde
uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376.madde hükümlerinin uygulanmaya
cağı ancak ceza muhatabının uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uz-
laşma talebinden vazgeçtiğini beyanla olaya 376.maddenin uygulanmasını
istemek hakkının saklı olduğu, Ek 7.maddesinde de uzlaşmanın vaki olma
ması halinde, buna ilişkin tutanağın tebliğ tarihinden itibaren genel
hükümler dairesinde dava açılabileceği, bu takdirde dava açma süresi
bitmiş veya 15 günden az kalmış olması halinde bu sürenin 15 gün uzaya
cağına dair hükümlere yer verilmiştir.
Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi ve söz konusu 376.maddenin te
mel amacının vergi ve cezalar hakkında ihtilaf yaratmadan en kısa süre
de ödenmesini sağlamak olduğu dikkate alındığında, uzlaşmanın vaki ol-
maması halinde 15 gün içinde dava açma olanağı bulunan yükümlünün, bu
hakkından vazgeçmesi halinde söz konusu 376.maddeden yararlanmasına
bir engel bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda, uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğinden
sonra, 15 günlük süre içinde, özel usulsüzlük cezalı tarhiyat için da-
va açmak yerine, Vergi Usul Kanununun 376.maddesi hükmüne göre ceza
indiriminden yararlanmak üzere istemde bulunulması nedeniyle davanın
bu kapsamda incelenmesi ve karara bağlanması gerekirken, süre aşımın-
dan reddedlmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bo-
zulmasına karar verildi.

BŞ/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA