kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 1455 1987 2126 14/04/1988
 
KONUT YAPILMAK ÜZERE SATIN ALINAN ARSALARIN BİR KISMININ KONUT YAPILMA
DAN SATILMASI HALİNDE SATILAN ARSALARIN İKTİSABI SIRASINDA ALINMAYAN
HARCIN CEZALI OLARAK İSTENMESİNİN YERİNDE OLDUĞU HK.<
Dosyanın incelenmesinden; yükümlü şirket tarafından 2.8.1984-7.8.1984
tarihlerinde konut inşa edilmek üzere 2 adet arsa satın alındığı ve bu
alış nedeniyle 2982 sayılı kanundan yararlanıldığı, alınan taşınmazla-
rın ifraz edilmek suretiyle 24 adet parsele çevrilmesinden sonra
8.2.1985 tarihinde 13 adedinin başka bir inşaat şirketi olan ...'ne
konut yapılmak üzere satıldığı, bu satış sebebiyle Vergi Dairesi Müdür
lüğünce 2982 sayılı Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle ve 3 nolu teb-
liğ uyarınca ilk iktisap sırasında alınmayan harcın kaçakcılık cezalı
olarak istendiği, yapılan cezalı tarhiyatın kaldırılması istemiyle açı
lan davanın kabulü üzerine de Vergi Dairesi Müdürlüğünce Danıştay'a
temyizen başvurulduğu anlaşılmıştır.
2982 sayılı Kanunun cezalar başlığını taşıyan 8.maddesinin (d) bendin-
de; bu kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan, konut inşaatı yap-
mak için yararlananların 9.maddede yazılı süre içinde konut inşaatına
başlayıp projenin % 50 sini tamamlamamaları veya konut dışında herhan-
gi bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka
bir amaçla kullanmaları halinde daha önce alınmayan vergi, resim ve
harçların Vergi Usul Kanununa göre kaçakcılık cezalı olarak tahsil edi
leceği hükme bağlanmıştır.
Anılan madde gereğince herhangi bir şekilde ivazlı veya ivazsız suret-
te sahip olunan arsa dolayısıyla vergi, resim ve harçtan muaf oluna-
bilmesi için arsayı iktisap eden tarafından taşınmazların konut inşaa-
tına tahsis edilmesi ve 1988 yıl sonuna kadar projenin % 50 sinin ta-
mamlanması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda satın alınan ve ifraz edilerek 24 parsele dö-
nüştürülen arsaların 13 parselinin kanunun istediği şart olan konut
inşaatına başlamadan konut yapılmak üzere de olsa başka şirkete satıl-
dığı görüldüğünden konut yapılmadan yani kanunda yazılı amacı gerçek-
leştirmeden satılan arsaların iktisabı sırasında alınmayan her türlü
vergi, resim ve harçların alınması gerekmektedir.
Ancak yükümlü şirketçe sahip olunan arsaların tamamı satılmayıp 13 par
sel satılmış olduğundan ve sadece satılan kısım nedeniyle 2982 sayılı
Kanundan yararlanılmayacağından, yükümlü adına, satılan 13 parsel nede
niyle cezalı Tapu Harcı salınması gerekirken, iktisap edilen taşınma-
zın tamamı satılmış gibi tümü üzerinden cezalı harç alınmasında kanuna
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, 13 parsele
isabet eden cezalı Tapu Harcının onanmasına, geri kalan kısma isabet
eden cezalı harcın terkinine karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA