kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1979 264 1979 188 04/04/1979
 
BELEDİYE BAŞKANLARININ SAĞLIK İZİNLERİ HAKKINDA KISITLAYICI BİR SÜRE
BULUNMADIĞI VE BU TÜR İZİNLERİN HER HANGİ BİR MAKAMIN ONAYINA BAĞLI
OLMADIĞI HK. (*)<
İstişari düşünce isteğinin konusunu, belediye başkanlarının ne kadar
süreyle sağlık izni alabilecekleri ve sağlık izinlerini onaylamaya
yetkili makamın neresi olacağı hususunda düşünülen tereddüt teşkil et-
mektedir.
1580 sayılı Kanunun 307 sayılı Kanunla değişik 93.maddesinin birinci
paragrafında "Belediye Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması
veya izin, hastalık ve işten el çektirme gibi hallerde yeni başkan
seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına kadar meclis her
toplantı yılı başında içinden bir üyeyi başkanvekili seçer." denilmek
suretiyle belediye başkanının sağlık izni nedeniyle görevinden ayrıla-
bileceği ve bu halde belediye başkanvekilinin onun görevini sürdürece-
ği kabul edilmiş bulunmaktadır. Ancak Kanunda belediye başkanlarının
ne kadar süre ile sağlık izni alabilecekleri, bu iznin bir makamın
onamına tabi olup olmadığı hakkında başkaca herhangi bir hüküm bulun-
mamaktadır.
Belediye başkanları, bu göreve seçimle geldikleri ve 657 sayılı Kanu-
nun 1.maddesiyle bu Kanunun kapsamına alınan belediye memurları statü-
süne tabi bulunmadıkları cihetle, haklarında 657 sayılı Kanunun izne
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
Ayrıca, 307 sayılı Kanunla getirilen ek maddelere göre, belediye baş-
kanları ve belediye meclisleri ayrı ayrı seçilmiş iki organ olduğuna
göre, kanuni bir düzenleme bulunmadığı sürece, belediye meclisinin be-
lediye başkanına izin verme yetkisine sahip olduğu da düşünülemez.
Bu hale göre, belediye başkanlarının sağlık izinlerinin herhangi bir
süre ile kısıtlanması ve bu izinlerin herhangi bir makamın onayına
bağlı tutulması hukuken mümkün değildir.
Ancak belediye başkanlarının almış oldukları sağlık izni hakkında bir
kuşku doğmuş veya başkanın göreve gelmemesi kamu hizmetinin yürütül-
mesinde aksaklık meydana getiriyor ise, belediyelerin en yetkili karar
organı olan belediye meclisi, her zaman, 1580 sayılı Kanunun belirle-
diği sınırlar içinde, belediye başkanını denetlemek ve bu konuda ge-
rekli kararları almak yetkisini haizdir.
Bu nedenlerle belediye başkanlarının sağlık izinleri hakkında kısıtla-
yıcı bir süre bulunmadığı ve bu tür izinlerin herhangi bir makamın o-
nayına bağlı olmadığına karar verildi.
Genel Kurul'dan geçmemiştir.
(DAN-DER, SAYI:36-37) (MS/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA