kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 1553 1989 378 26/09/1990
 
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAŞINMAZIN TAPUDAN VE DİĞER DAİRELERDEN HİÇBİR
BORCU OLMADIĞININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ÖDENMESİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN
MEVZUATA AÇIKÇA AYKIRI OLDUĞU HK.<
Davacılara ait taşınmazın bankaya bloke edilen kamulaştırma bedelinin
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce taşınmazın tapudan ve diğer dairelerden
hiçbir borcu olmadığının kesinleşmesinden sonra ilgili müdürlüğünün ya
zısı üzerine ödeneceği yolundaki Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü işle-
minin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, Anayasa'nın 46.mad
desinin 3.fıkrasında "Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak öde-
nir." hükmüne paralel olarak 2942 sayılı Yasanın 3.maddesinin 1.fıkra-
sı ile de idarelerin kanularla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu
hizmetlerinin ve teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan malla-
rı, kaynakları ve irtifak haklarını, bedellerini nakden ve peşin ola-
rak ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilecekleri aynı Yasanın 29.mad-
desinde ise tapu harçları ve bu Yasanın gerektirdiği giderlerin idare-
ce ödeneceği hükümlerinin yer aldığı, işlem dosyasının incelenmesin-
den, idarenin değinilen Yasa hükümlerine uygun hareket etmediği ve yi-
ne 2942 sayılı Yasanın 29.maddesi ile yükümlü olduğu kamulaştırmaya
ilişkin giderleri ödemediği anlaşıldığından, veraset vergi borcu da ol
mayan davacıya kamulaştırma bedelinin taşınmazın tapudan ve diğer dai-
relerden hiçbir borcu olmadığının kesinleşmesinden sonra ödeneceğine
ilişkin sınırlamayı içeren dava konusu işlemin yasa hükümlerine açıkca
aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı ta
rafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA