kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 1022 1980 5219 23/02/1982
 
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE VERGİ İHBARNAMESİ MALİKLERDEN SADECE BİRİSİNİN İM-
ZASINA TEBLİĞ EDİLDİĞİNE GÖRE VERGİNİN BU MALİK İÇİN HİSSESİ ORANINDA
TAHAKKUK EDECEĞİ HK.<
Dava; gayrimenkul kıymet artışı vergisi borcu nedeniyle düzenlenen öde
me emrini onayan İtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden oluş-
maktadır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre,
ödeme emri düzenlenebilmesi için; ortada, usulüne göre tarh, tebliğ ve
tahakkuk edip süresinde ödenmemiş bir kamu alacağının bulunması gerek-
mektedir.
Müşterek mülkiyet şeklinde sahip olunan gayrimenkulün satışı nedeniyle
salınan gayrimenkul kıymet artışı vergisinin, maliklerin paylarına gö-
re düzenlenecek ihbarnamelerin her malike ayrı ayrı tebliğ edilmesi su
retiyle tahakkuk ettirilmesi zorunludur.
Dava dosyasının incelenmesinden; yükümlülerin müştereken malik bulun-
dukları gayrimenkulün satışı nedeniyle adlarına salınan gayrimenkul
kıymet artışı vergisine ilişkin ihbarnamenin maliklerden sadece birisi
nin imzasına tebliğ edildiği, itiraz edilmemesi ve süresinde ödenmeme-
si nedeniyle de verginin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin,
İtiraz Komisyonunca onandığı anlaşılmaktadır.
Vergi ihbarnamesi maliklerden sadece birinin imzasına tebliğ edildiği-
ne göre verginin sadece bu malik için hissesi oranında tahakkuk ettiği
kabul edilebilir. Diğer maliklere paylarına göre hesaplanmış vergiye
ait ihbarname tebliğ edilmediğinden bu malikler yönünden de verginin
tahakkuk eetiği ve süresinde ödenmediğinden bahisle ödeme emri düzen-
lenmesinde yasa hükümlerine uygunluk görülmemiştir.
Yukarda açıklanan nedenlerle, ödeme emrinin ihbarnamenin tebliği edil-
diği malikin hissesi oranında onanması ve diğer malikler yönünden ip-
tal edilmesi gerektiğinden davanın kabulü ile dava konusu İtiraz Komis
yonu kararının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 384.madddesi uyarınca
bilirkişi incelemesi suretiyle imza karşılaştırması yapılarak ihbarna-
menin tebliğ edildiği malikin belirlenmesi suretiyle ödeme emrinin, bu
malikin hissesine göre onanması ve diğer malikler yönünden iptaline
karar verilmek üzere bozulmasına karar verildi.

(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA